Novinky

  • Školský sociálny pracovník verzus sociálny pedagóg
    Úlohou škôl v 21. storočí je sprostredkovať vedomosti a rozvíjať zručnosti a hodnoty, ktoré pripravia žiakov na rýchlo sa meniaci svet. Dnešné školopovinné deti budú prežívať viac sociálnych, technologických a globálnych zmien ako akákoľvek iná generácia pred nimi a školy zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave žiakov aj na tieto neznáme výzvy.
  • Aký majú sociálni pracovníci názor na školskú sociálnu prácu?
    Koncom októbra 2019 sme zrealizovali v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl verejnú diskusiu.
    Témou verejnej diskusie bola školská sociálna práca – Čo je školská sociálna práca? Je v našich školách potrebná? Kto má z nej prospech? Kto ju vykonáva? Ako pripraviť odborníkov pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku?
    Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sme spolu s účastníkmi verejnej diskusie hľadali odpovede v Žiline.