Aký majú sociálni pracovníci názor na školskú sociálnu prácu?

Koncom októbra 2019 sme zrealizovali v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl verejnú diskusiu. Témou verejnej diskusie bola školská sociálna prácaČo je školská sociálna práca? Je v našich školách potrebná? Kto má z nej prospech? Kto ju vykonáva? Ako pripraviť odborníkov pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku?

Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sme spolu s účastníkmi verejnej diskusie hľadali odpovede v Žiline.

Na verejnej diskusii sa zúčastnili predovšetkým sociálni pracovníci z rôznych oblastí pôsobenia. Títo sa kvalifikovane vyjadrili aj k špecifikám výkonu školskej sociálnej práce. Spoločne sme tak diskutovali aj na nasledujúce témy:

  • Aký je váš názor na problematiku etablovania školskej sociálnej práce?
  • Súhlasíte so zaradením školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov?
  • Aká je podľa vás vhodná forma profesijnej prípravy školských sociálnych pracovníkov?
  • Je podľa vášho názoru vhodné zaradiť školskú sociálnu prácu medzi špecializáciu v zmysle zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

K predkladanej problematike sa zúčastnení sociálni pracovníci vyjadrili nasledovne:

  • Zúčastnení sociálni pracovníci vyjadrili podporu pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku.
  • Zúčastnení sociálni pracovníci vyjadrili podporu a súhlas so zaradením školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Za vhodnú formu profesijnej prípravy školských sociálnych pracovníkov navrhli zúčastnení sociálni pracovníci nasledovné súbežné riešenia: začlenenie predmetu „Školská sociálna práca“ do vysokoškolských študijných programov, študijný odbor 3.1.14 Sociálna práca; zaradenie školskej sociálnej práce medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkon ktorej bude potrebné splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu; systematické celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve – priebežné rozširovanie odborných vedomostí a zručností; pravidelná supervízia školských sociálnych pracovníkov.
  • Rovnako za potrebné považujú sociálni pracovníci vymedzenie kompetencií a náplne práce školských sociálnych pracovníkov (aj vo vzťahu k ďalším profesiám odborných zamestnancov škôl), prijatie rozhodnutia na úrovni MPSVR SR kto bude zamestnávateľom školských sociálnych pracovníkov (s prihliadnutím na eliminovanie konfliktu záujmov).

Začiatkom decembra plánujeme zorganizovať druhú verejnú diskusiu, na ktorú vás srdečne pozývame. Viac informácii o plánovanej akcii nájdete na http://coolschool.ozpersona.sk/pripravujeme-2/verejne-diskusie/

Realizácia verejných diskusií je možná aj vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na http://www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.