december 30, 2019

Školský sociálny pracovník verzus sociálny pedagóg

Úlohou škôl v 21. storočí je sprostredkovať vedomosti a rozvíjať zručnosti a hodnoty, ktoré pripravia žiakov na rýchlo sa meniaci svet. Dnešné školopovinné deti budú prežívať viac sociálnych, technologických a globálnych zmien ako akákoľvek iná generácia pred nimi a školy zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave žiakov aj na tieto neznáme výzvy.
november 5, 2019

Aký majú sociálni pracovníci názor na školskú sociálnu prácu?

Koncom októbra 2019 sme zrealizovali v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl verejnú diskusiu.
Témou verejnej diskusie bola školská sociálna práca – Čo je školská sociálna práca? Je v našich školách potrebná? Kto má z nej prospech? Kto ju vykonáva? Ako pripraviť odborníkov pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku?
Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sme spolu s účastníkmi verejnej diskusie hľadali odpovede v Žiline.
september 30, 2019

Riešenie sociálnych problémov na školách – výsledky prieskumu

Zaujíma vás, aké sociálne problémy trápia žiakov základných a stredných škôl? A kto tieto problémy na školách rieši? Sú nastavené procesy riešenia sociálnych problémov žiakov škôl efektívne a sú v súlade s platnou legislatívou?
Na tieto a na mnoho ďalších otázok sme hľadali odpovede v rámci prieskumu o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách a školských zariadeniach.
Tu vám prinášame výsledky prieskumu.