Základné informácie
Projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Názov a sídlo prijímateľa NFP: PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
Miesto realizácie projektu: územie celej SR
Obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2020
Výška poskytnutého NFP: 106 261,30 EUR

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe
Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Výstupy projektu
Sociálna práca v školstve je komplexná, špecializovaná oblasť praxe, ktorá je ovplyvnená zmenami v modeloch výchovno-vzdelávacej politiky, výskumu a praxe, ktoré
sa priebežne vyvíjajú. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre služby sociálnej práce v školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich
rodín, školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci. Druhá línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych
vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek, vrátane ich anglických mutácií a pod.

Hlavnými výstupmi projektu sú:
1. Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály

2. Vytvorené metodické materiály podporujúce zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl

Výstupy projektu budú voľne dostupné na web stránke projektu.