Základné informácie

Projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl realizuje občianske združenie
PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Názov a sídlo prijímateľa NFP: PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
Miesto realizácie projektu: územie celej SR
Obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2020
Výška poskytnutého NFP: 106 261,30 EUR

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe
Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.


Výstupy projektu

Sociálna práca v školstve je komplexná, špecializovaná oblasť praxe, ktorá je ovplyvnená zmenami v modeloch výchovno-vzdelávacej politiky, výskumu a praxe, ktoré
sa priebežne vyvíjajú. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre služby sociálnej práce v školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich
rodín, školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.

Druhá línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych
vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek, vrátane ich anglických mutácií a pod.

Hlavnými výstupmi projektu sú:

1. Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály
  • Podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte
    Ministerstva ŠVVŠ SR);
  • Štandardy sociálnej práce v školských zariadeniach;

  • Podklady pre celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve;

  • Legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.


  • 2. Vytvorené metodické materiály podporujúce zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl
  • 7 sád školiacich a metodických materiálov k zavedeniu 7 tém OSV do škôl.


  • Výstupy projektu budú voľne dostupné na web stránke projektu – coolschool.sk.