Partneri

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Slovenská komora SP a ASP je stavovská organizácia, ktorej poslaním je ochrana
statusu profesie sociálneho pracovníka a podieľanie sa na jeho spoločenskom
zvyšovaní, ako aj vydávanie stanovísk k výkonu sociálnej práce.

Donori

Realizácia projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach
a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl je možná
vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu
Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna
verejná správa nájdete na www.opevs.eu.