PRIPRAVUJEME...

Od júla 2018 sme začali realizáciu projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.
Projekt sa zameriava na dve oblasti, ktoré prispievajú k prevencii a eliminácii negatívnych sociálno-patologických javov a rizikového správania u mladých ľudí.

1. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školách a školských zariadeniach.
Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre služby sociálnej práce v školách a školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.

2. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl.
Našou snahou je vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek, vrátane ich anglických mutácií a pod. Vytvorené podklady budú voľne dostupným výstupom na tejto web stránke, z ktorej môžu čerpať školskí sociálni pracovníci a ďalší záujemcovia o tento druh vzdelávania a metód primárnej prevencie.

V rámci projektu vytvárame priestor aj pre zapojenie odborníkov z rôznych oblastí do tvorby podkladových materiálov podporujúcich etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku. Ponúkame možnosť pripomienkovať pracovné verzie vytváraných dokumentov, ako aj možnosť zúčastniť sa pracovných stretnutí v rôznych regiónoch Slovenska.

Rovnako plánujeme do realizácie projektových aktivít zapojiť aj širokú verejnosť prostredníctvom zorganizovania verejných diskusií na témy zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, odstraňovania sociálnych bariér vzdelávania a prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov a rizikového správania ohrozujúceho deti a mladých ľudí.

Plánujeme aktívne sa zúčastniť na knižnom veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika 2019, ktorý sa uskutoční v termíne 7. - 10. 11. 2019. Účastníkov veľtrhu oboznámime s výstupmi druhej línie projektu – vytvorenými vzdelávacími materiálmi, ktoré podporia zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Začiatkom roku 2010 plánujeme zorganizovať konferenciu, v rámci ktorej účastníkov oboznámime o našej práci, s cieľom šírenia informácií o aktivitách a výsledkoch projektu.

Hmatateľným výstupom projektu bude aj publikácia o školskej sociálnej práci a možnostiach jej etablovania v slovenských podmienkach.

Projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
Pridaj sa k nám

Zapoj sa a pomôž nám vytvoriť koncepciu školskej sociálnej práce na Slovensku. Môžeš pripomienkovať predkladané dokumenty, zopojiť sa do prieskumu, zúčastniť sa verejných diskusií, prípadne nám môžeš napísať svoju predstavu pomoci.

Spolu dokážeme viac :-)