PRACOVNÉ STRETNUTIA

Nedostatočná realizácia systematických, špecializovaných rozvojových a podporných programov pre mladých ľudí ohrozených sociálno-patologickými javmi a rôznymi druhmi rizikového správania má za následok vznik obrovských nákladov pre celú spoločnosť – ekonomicky nákladná sociálna starostlivosť, náklady spojené s kriminalitou týchto mladých ľudí a i.
Prevencia a systematické riešenie tejto problematiky dokáže ušetriť štátu mnoho finančných prostriedkov a napomôže zvýšeniu kvality života mladých ľudí a ich rodín.
Preto sme sa rozhodli v rámci realizovaného projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl zorganizovať pracovné stretnutia pre odborníkov z viacerých oblastí, ktorí majú záujem participovať na vytváraní podkladových materiálov potrebných pre etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku.

Jedná sa o tieto materiály:
1. Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve,
2. Štandardy školskej sociálnej práce,
3. Celoživotné vzdelávanie;
4. Legislatívne návrhy.

Touto cestou by sme vás radi pozvali k spolupráci. Budeme vďační za vaše pripomienky k vytváraným podkladom, ktoré nám môžete zasielať na office@ozpersona.sk a rovnako ste vítaní na pracovných stretnutiach pre odborníkov, ktoré plánujeme zorganizovať v každom kraji Slovenska v druhej polovici roka 2019. Presné termíny budú zverejnené na tejto stránke.

Vytvorenie podkladových materiálov je súčasťou výstupov projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, ktorý realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
Plánované termíny stretnutí