VEREJNÉ DISKUSIE

S akými sociálnymi problémami žiakov sa zamestnanci škôl stretávajú?
Kto rieši sociálne problémy žiakov na školách?
Sú riešenia sociálnych problémov žiakov škôl efektívne a vedú k eliminácii či k vyriešeniu problému?
V ktorých oblastiach vnímajú zamestnanci škôl potrebu podpory pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami do vzdelávacieho procesu?
Realizujú školy pravidelné preventívne programy a programy osobnostno-sociálneho rozvoja pre svojich žiakov?
V ktorých oblastiach by uvítali zamestnanci škôl pomoc pri riešení sociálnych problémov?

Aj o týchto témach sa budeme rozprávať na verejných diskusiách, ktorých termín a miesto upresníme v dostatočnom predstihu.
Sledujte naše stránky a príďte zdieľať svoje skúsenosti.

Verejné diskusie sú súčasťou projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.
Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Verejné diskusie
Zúčastnite sa verejných diskusií na témy zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, odstraňovania sociálnych bariér vzdelávania a prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov a rizikového správania ohrozujúceho deti a mladých ľudí.

Termín a miesto konania diskusií:
24.10.2019 o 14:30 v Žiline, priestory Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, 011 09 Žilina),