TEÓRIA A VÝCHODISKÁ PRAXE SOCIÁLNEJ PRÁCE V ŠKOLSTVE

V súčasných slovenských podmienkach je sociálna práca v školách nerozpoznanou a legislatívne neukotvenou aplikovanou disciplínou sociálnej práce. V zahraničí, naopak, reflektujú meniace sa potreby spoločnosti a služby školskej sociálnej práce sa stali prirodzenou súčasťou škôl v mnohých krajinách v Európe a vo svete. Z dlhého zoznamu krajín, kde je s úspechom využívaná široká pôsobnosť školských sociálnych pracovníkov, spomenieme našich najbližších susedov: Rakúsko a Nemecko. K ďalším krajinám patria USA, Kanada, Veľká Británia, Island, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Francúzsko, Austrália, Nový Zéland, Japonsko a mnoho ďalších.

V krajinách s etablovanou sociálnou prácou v školách, školskí sociálni pracovníci poskytujú dôležité prepojenie medzi školou, rodinou žiaka a komunitou. Sociálni pracovníci koordinujú úsilie škôl, rodín a spoločenstiev pomôcť žiakom pri zlepšovaní ich akademických výsledkov. V prípade potreby pomáhajú odstraňovať sociálne bariéry, ktoré bránia vzdelávaniu u jednotlivých žiakov a snažia sa zabezpečiť spravodlivé možnosti vzdelávania pre všetkých. Pomáhajú rozvíjať sociálne, emočné a životné kompetencie žiakov, napomáhajú vytvárať podmienky a prostredie rešpektujúce dôstojnosť všetkých zúčastnených, pričom kladú dôraz na individuálny prístup.

Našou snahou je vytvárať podmienky pre etablovanie služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školám a školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.

V rámci tejto našej snahy vytvárame podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školách a školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva ŠVVŠ SR. Jedným z výstupov je aj predkladaný dokument Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve.

Touto cestou by sme vás radi pozvali k spolupráci. Budeme vďační za vaše pripomienky k tomuto nosnému materiálu, ktoré nám môžete zasielať na office@ozpersona.sk a rovnako ste vítaní na stretnutiach, ktoré budeme organizovať vo všetkých regiónoch Slovenska. Ich termíny budú zverejnené na tejto stránke v sekcii Pripravujeme - Stretnutia v regiónoch.

Vytvorenie podkladového materiálnu Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve je súčasťou výstupov projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, ktorý realizuje občianske združenie PERSONA.

Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
Na stiahnutie

Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve Verzia 1.1

Budeme vám vďační za vaše pripomienky a pomoc pri vytváraní koncepcie poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach. Spripomienkovaný dokument, prípadne návrhy na riešenie problematiky poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach nám zasielajte na coolschool@ozpersona.sk