Sociálne problémy žiakov – prieskum

Aké sociálne problémy trápia žiakov základných a stredných škôl? Kto rieši sociálne problémy žiakov na školách? Sú riešenia sociálnych problémov žiakov škôl efektívne a vedú k eliminácii či k vyriešeniu problému? V ktorých oblastiach by uvítali zamestnanci škôl pomoc pri riešení sociálnych problémov?

Na tieto, ako aj na ďalšie otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď v realizovanom prieskume o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách.

Problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí, nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod.

Pri odstraňovaní bariér vo výchovno-vzdelávacom procese je preto potrebný komplexný multidisciplinárny prístup pri diagnostike a riešení problému žiaka. Sprostredkovanie pomoci si vyžaduje koordináciu viacerých intervenujúcich subjektov (triedny učiteľ, rodičia, odborníci).

Školská sociálna práca etablovaná v mnohých krajinách v Európe a vo svete veľmi významne prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému. Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie vedomostí a zručností, sociálni pracovníci poskytujú žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.

Ako je na Slovensku vnímaná potreba zaradiť profesiu sociálneho pracovníka do kategórie odborných zamestnancov v školstve?

Pedagogických a odborných zamestnancov škôl a tiež sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia v oblasti školskej sociálnej práce alebo v sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pozývame do nášho prieskumu.

Hlavným cieľom prieskumu je zmapovanie sociálnych problémov žiakov, ktoré majú negatívny vplyv na školskú úspešnosť žiakov, na ich celkový intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj. Na základe spracovania dostupných informácii o danej téme a na základe výsledkov prieskumu chceme navrhnúť opatrenia a odporúčania za účelom podpory riešenia sociálnych problémov žiakov na školách, podpory programom prevencie vzniku sociálnych problémov a tvorby inkluzívneho prostredia pre všetky deti ohrozené vylúčením z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Výskumné dotazníky sú k dispozícii na tejto stránke.

Účasť v prieskume je dobrovoľná. Výsledky prieskumu budú spracované do samostatného dokumentu, ktorý bude dostupný na stiahnutie na tejto stránke.

Realizácia prieskumu je možná vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na www.opevs.eu.

Prieskum realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Vieme, že Váš čas je vzácny, preto vám za váš čas a ochotu spolupracovať ďakujeme!