Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve

    V súčasných slovenských podmienkach je sociálna práca v školách nerozpoznanou a legislatívne neukotvenou aplikovanou disciplínou sociálnej práce. V zahraničí, naopak, reflektujú meniace sa potreby spoločnosti a služby školskej sociálnej práce sa stali prirodzenou súčasťou školy v mnohých krajinách v Európe a vo svete. V súčasnosti školskí sociálni pracovníci pracujú v približne 50 krajinách po celom svete. Z dlhého zoznamu krajín, kde je s úspechom využívaná široká pôsobnosť tejto profesijnej pozície, spomenieme našich najbližších susedov: Rakúsko a Nemecko. K ďalším krajinám patria USA, Kanada, Veľká Británia, Island, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Francúzsko, Austrália, Nový Zéland, Japonsko a mnoho ďalších.
    V krajinách s etablovanou sociálnou prácou v školách, školskí sociálni pracovníci poskytujú dôležité prepojenie medzi školou, rodinou žiaka a komunitou. Sociálni pracovníci koordinujú úsilie škôl, rodín a spoločenstiev pomôcť žiakom pri zlepšovaní ich akademických výsledkov. V prípade potreby pomáhajú odstraňovať sociálne bariéry, ktoré bránia vzdelávaniu u jednotlivých žiakov a snažia sa zabezpečiť spravodlivé možnosti vzdelávania pre všetkých. Pomáhajú rozvíjať sociálne, emočné a životné kompetencie žiakov, napomáhajú vytvárať podmienky a prostredie rešpektujúce dôstojnosť všetkých zúčastnených, pričom kladú dôraz na individuálny prístup.
    Našou snahou je vytvárať podmienky pre etablovanie služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školám a školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.
    V rámci tejto našej snahy vytvárame podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školách a školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva ŠVVŠ SR. Jedným z výstupov je aj predkladaný dokument Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve.
Teória a východiská praxe sociálnej práce v školstve Verzia 1.0f

Budeme vám vďační za vaše pripomienky a pomoc pri vytváraní koncepcie poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach. Spipomienkovaný dokument, prípadne návrhy na riešenie problematiky poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach nám zasielajte na adresu coolschool@ozpersona.sk