DEFINIČNÝ MATERIÁL KU KOZMICKEJ VÝCHOVE

Medzi predmety zahrnuté pod kozmickú výchovu patrí napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.

Definičný materiál k tematickej oblasti HMOTA
Hmota je všetko, čo vidíme okolo nás, dokonca aj to, čo nevidíme. Vzduch okolo nás, voda, ktorú pijeme, naše vlastné telo, hviezdy a planéty – to všetko pozostáva z hmoty. Objavme spolu zloženie hmoty a jej skupenstvá, zloženie a štruktúra atómu, periodickú sústavu prvkov, chemické reakcie, ako aj rôzne druhy zmesi.

Definičný materiál k tematickej oblasti VESMÍR
Vesmír je všetko okolo nás. Tu na Zemi, ale najmä tam hore, na oblohe, ďaleko od Zeme. Obloha, všetky hviezdy, kométy, iné planéty, asteroidy aj čierne diery. A všetok priestor, ktorý je medzi tým. Naša Zem je iba maličkým zrnkom v obrovskom nekonečnom vesmíre. Poďme sa spolu dozvedieť viac o našej slnečnej sústave, o Slnku, Mesiaci, planétach a o ďalších objektoch, ktoré sú viazané gravitáciou Slnka a krúžia okolo neho.

Definičný materiál k tematickej oblasti ZEM
Planéta Zem je miesto, kde žijeme. Je to jedna z ôsmich planét, ktoré obiehajú okolo Slnka. Zem je treťou planétou v poradí od Slnka. Vzdialenosť Zeme od Slnka je dostatočná na to, aby ochránila Zem od príliš veľkého tepla, ale aj chladu. Preskúmajme spolu stavbu Zeme, jej atmosféru, hydrosféru a litosféru, pohyby Zeme, naklonenie zemskej osi a mnoho ďalších fascinujúcich poznatkov o našej domovskej planéte.

Definičný materiál k tematickej oblasti ZOBRAZOVANIE ZEME
Pre poznávanie našej planéty nám slúžia rôzne zjednodušujúce zobrazenia Zeme. Pri zobrazovaní Zeme nám pomáhajú viaceré pomôcky, medzi ktoré patria napríklad základné smery, podľa ktorých určujeme na zemskom povrchu smer (sever, juh, východ západ) a rôzne pomyselné čiary, ktoré pomáhajú určiť polohu každého miesta na Zemi (zemská os, rovnobežky, poludníky). Preskúmajme spoločne tieto pomôcky a tiež rôzne nástroje zobrazovania Zeme (glóbus, mapy) a spoznajme lepšie našu domovskú planétu.

Definičný materiál k tematickej oblasti ATMOSFÉRA
Plynový obal obklopujúci našu Zem, nazývame atmosféra. Atmosféra Zeme sa rozprestiera viac ako 600 km do vesmíru a tvorí ju zmes plynov – dusík, (78 %), kyslík (21 %) a malé množstvo argónu, oxidu uhličitého, vodnej pary, hélia a ďalších plynov (1 %). Plyny v atmosfére nám umožňujú dýchať, pomáhajú našej Zemi udržiavať teplo, chránia Zem pred žiarením a objektmi, ktoré na ňu padajú z vesmíru. Poďme ju spolu preskúmať.

Definičný materiál k tematickej oblasti HYDROSFÉRA
Vodný obal Zeme tvorí vrstvu, ktorú nazývame hydrosféra. Predstavuje všetko vodstvo nachádzajúce sa na Zemi. Zahŕňa vodu v akomkoľvek skupenstve – tekutom, tuhom a plynnom, ktorá sa nachádza na povrchu aj pod povrchom Zeme, v atmosfére aj v živých organizmoch. Voda pokrýva až tri štvrtiny povrchu našej planéty a len jedna štvrtina pripadá súši. Aj preto našu Zem nazývame „modrá planéta“. Poďme ju spolu preskúmať.

Definičný materiál k tematickej oblasti LITOSFÉRA
Pevnú kamennú vrstvu na povrchu Zeme nazývame litosféra. Tvorí ju zemská kôra, spolu s najvrchnejšou pevnou časťou zemského plášťa. Je rozlámaná na viacero veľkých a niekoľko menších platní, ktoré nazývame tektonické dosky. Časti dosiek, vystupujúce nad hladinu oceánu, vytvárajú súš (pevninu), ktorá tvorí jednotlivé kontinenty. Zemský povrch má členitý reliéf, ktorý na neustále mení. Pôsobí naň magmatická činnosť, horotvorné a iné tektonické pohyby, ako aj procesy zvetrávania. Zaujímavé sú aj rôzne útvary, ktoré pri vzájomnom pôsobení vytvárajú voda a pevnina. Poďme spoločne túto oblasť preskúmať.

Definičný materiál k tematickej oblasti VULKANIZMUS
Sopečná činnosť je z pohľadu človeka ambivalentným prírodným procesom. Erupcie sopiek predstavujú veľké hrozby. Na druhej strane, niektoré sprievodné prejavy vulkanizmu bývajú ľuďmi veľmi pozitívne využívané. Na Zemi sa každý rok prihlási o slovo niekoľko desiatok sopiek. Hoci len menšia časť z nich predstavuje akútne ohrozenie ľudských životov, nie je múdre toto riziko podceňovať. Poďme sa spoločne ponoriť do fascinujúceho sveta sopiek a sopečných erupcií.

Definičný materiál k tematickej oblasti ZEMETRASENIE
Zemetrasenia sú nepredvídateľné. Rozpútajú sa bez varovania v priebehu niekoľkých sekúnd. Otriasajú zemou vo všetkých smeroch. Sú najväčšou prírodnou hrozbou z pohľadu počtu zranených a usmrtených osôb, spôsobených materiálnych škôd, ako aj z pohľadu veľkosti zasiahnutého územia. Poďme spolu lepšie pochopiť príčiny otrasov zemského povrchu, ich následky, ako aj možnosti preventívnych opatrení.

Definičný materiál k tematickej oblasti PEDOSFÉRA
Pôdny obal Zeme, tvoriaci najvrchnejšiu časť zemského povrchu, nazývame pedosféra. Vzniká na rozhraní a za vzájomného pôsobenia litosféry, hydrosféry, biosféry a atmosféry. Ľubovoľný trojrozmerný výrez z pedosféry, od vrchnej časti zemského povrchu až po materskú horninu, nazývame pôda. Pôda je jedným z najdrahocennejších zdrojov človeka. Umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi. Poďme ju spolu preskúmať.

Definičný materiál k tematickej oblasti BIOSFÉRA
Živý obal Zeme, ktorý tvoria živé organizmy a ich životné prostredie, nazývame biosféra. Medzi hlavné skupiny živých organizmov patria rastliny, huby, živočíchy a mikroorganizmy. Životné prostredie živých organizmov zahŕňa hornú časť pevnej zemskej kôry (litosféru), pôdu (pedosféru), vodný obal Zeme (hydrosféru) a dolnú vrstvu ovzdušia (atmosféru). Poďme spolu preskúmať túto úžasnú sféru života.

Definičný materiál k tematickej oblasti BOTANIKA
Rastliny sú živé organizmy. Bez rastlín by sme nemohli žiť. Rastliny nám poskytujú jedlo, kyslík, liečivé látky, drevo, živice... Kvitnúce rastliny patria medzi najrozšírenejšie rastliny v prírode. Medzi základné časti ich tela patrí koreň, stonka, listy, kvet, plod a semeno. Každá časť rastliny pomáha získať to, čo rastlina pre svoj život potrebuje. Väčšina rastlín dokáže robiť niečo, čo zvieratá robiť nedokážu. Rastliny si môžu vytvárať vlastnú potravu v zelených častiach svojho tela. Preskúmajme fascinujúcu ríšu rastlín spoločne.

Definičný materiál k tematickej oblasti ZOOLÓGIA
Všade po celom svete môžeme pozorovať veľa druhov živočíchov. Všetky živočíchy sú živé organizmy – sú zložené z buniek, rastú a vyvíjajú sa, prijímajú energiu a živiny, rozmnožujú sa, reagujú na podmienky vo vnútri svojho tela aj na vonkajšie podmienky prostredia a prispôsobujú sa svojmu životnému prostrediu. Podľa stavby tela delíme živočíchy na bezstavovce a stavovce. Preskúmajme nádhernú ríšu zvierat spoločne.

Definičný materiál k tematickej oblasti DEJINY NAPĹŇANIA ĽUDSKÝCH POTRIEB
Každá ľudská bytosť má svoje základné potreby, ktorých naplnenie je podmienkou jej existencie a duševného zdravia. Základné ľudské potreby delíme na materiálne a duševné. Ľudia v priebehu dejín napĺňali svoje potreby rôznym spôsobom. Od príchodu prvých ľudí sme urazili dlhú cestu. Avšak od našich predkov sa základné potreby súčasného človeka nelíšia. Preskúmajme túto oblasť spoločne.


O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.