Partneri

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Slovenská komora SP a ASP je stavovská organizácia, ktorej poslaním je ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, ako aj vydávanie stanovísk k výkonu sociálnej práce.
Občianske združenie EDU Spektrum
Občianske združenie EDU Spektrum pôsobí v oblasti výkonu sociálnej práce, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, organizovania vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovania konzultácii, usmernení a podávania legislatívnych návrhov, v oblasti podpory všestrannej, komplexnej výchovy detí a mládeže a organizovania, vzdelávacích, zážitkových, športových a kultúrnych podujatí.
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov je pracoviskom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie vo viacerých vzdelávacích programoch určených pre sociálnych pracovníkov.
Trnavská univerzita v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave a jej Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce vykonáva svoju pôsobnosť okrem iného v oblasti vzdelávania sociálnych pracovníkov a výskumu v oblasti sociálnej práce.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola zriadená v roku 1994.
Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre ošetrovateľskú prax, rehabilitáciu, verejné zdravotníctvo, hygienickú službu a zariadenia sociálnej starostlivosti.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou, ktorá v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytuje univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňuje výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Donori

Realizácia projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.