Web portál coolschool.sk prevádzkuje občianske združenie PERSONA.

Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.


Toto poslanie sa snažíme naplniť cez ponúkané služby, ktorými sú: celoživotné vzdelávanie, poradenstvo a komunitná práca s rodinami, pričom využívame spoluprácu s partnerskými organizáciami. Spolupracujeme s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na deti a mladých ľudí, ako aj rodiny a ľudí so zdravotným znevýhodnením.


Sídlo občianskeho združenia PERSONA je v Bratislave, svoju činnosť však vyvíjame vo viacerých regiónoch Slovenska. Posledné roky sme sa zamerali vo veľkej miere na región hornej Oravy. Na Orave prevádzkujeme od roku 2012 Komunitné centrum ŽIRAFA, ktoré zameriava svoju činnosť na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom na rodiny s členmi so zdravotným znevýhodnením.


Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-29094.