Aktuálne projekty realizované občianskym združením PERSONA


1. Projekt: Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl

Projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl realizuje občianske združenie PERSONA.
Názov a sídlo prijímateľa NFP: PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Tvrdošín
Obdobie realizácie projektu: 07/2020 – 06/2022 plus dodatočné predĺženie projektu do 12/2022
Výška poskytnutého NFP:199 886,40 EUR

Cieľ projektu
Projekt je zameraný na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom aplikovania inovatívnych vyučovacích metód do výchovno-vzdelávacieho procesu. Hlavným cieľom predkladaného projektu je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na slovenských školách za pomoci využívania prvkov Montessori pedagogiky a Montessori didaktických pomôcok v praxi bežných základných škôl.

Hlavné výstupy projektu

  • Internetové metodické zázemie – Montessori prezentácie a didaktické materiály pre žiakov ZŠ v oblasti kozmickej výchovy (geografia, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis, sociológia):
  • Informačné semináre pre učiteľov základných škôl, ktoré ponúknu príležitosť spoznať nové prístupy vo výchovno-vzdelávacom procese, oboznámiť sa s metodickými materiálmi a didaktickými pomôckami Montessori vzdelávacieho konceptu a možnosťami obohatiť výchovno-vzdelávací proces v bežných školách. Vytvorené metodické a didaktické materiály budú voľne dostupné na internetovom portáli http://coolschool.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje..