jún 1, 2021

POZNANIE AKO DAR

Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.
august 31, 2020

MARIA, ĎAKUJEME!

Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Mária Montessori. Viete, kto bola táto vzácna žena?
Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.
jún 30, 2020

Online konferencia UČENIE PRE ŽIVOT

V pondelok, 29.6.2020 sa v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl uskutočnila online konferencia „Učenie pre život“.
jún 24, 2020

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby navrhuje klásť dôraz na prevenciu a zaradiť sociálneho pracovníka do kategórie odborný zamestnanec v školách a školských zariadeniach

S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie škôl a školských zariadení.
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov kladie v oblasti sociálneho fungovania človeka dôraz na prevenciu.

jún 3, 2020

Medziľudské vzťahy

Budovanie harmonických medziľudských vzťahov, v ktorých vládne láska a rešpekt, je dlhodobým, sústavným procesom.
Spolu tvoríme jednu spoločnú ľudskú rodinu. Sme bratia a sestry, deti našej matky Zeme.
Našou úlohou je prispievať k spoločnému dobru, poznávať a chrániť spoločné hodnoty a predovšetkým konať podľa nich.
apríl 11, 2020

Veľkonočné prianie

PRAJEME, aby
POKORA Zeleného štvrtku,
bezpodmienečná LÁSKA Veľkého piatku,
NÁDEJ Bielej soboty
a
RADOSŤ Veľkonočnej nedele, ...
apríl 9, 2020

Partnerské vzťahy

Keď sa zamyslíme, koľko času venujú partneri príprave na svoj spoločný život a koľko času napríklad príprave na svoju kariéru, nemožno sa čudovať, ak sa nám darí v oblasti kariéry oveľa viac ako v oblasti manželského života.
december 30, 2019

Školský sociálny pracovník verzus sociálny pedagóg

Úlohou škôl v 21. storočí je sprostredkovať vedomosti a rozvíjať zručnosti a hodnoty, ktoré pripravia žiakov na rýchlo sa meniaci svet. Dnešné školopovinné deti budú prežívať viac sociálnych, technologických a globálnych zmien ako akákoľvek iná generácia pred nimi a školy zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave žiakov aj na tieto neznáme výzvy.
november 5, 2019

Aký majú sociálni pracovníci názor na školskú sociálnu prácu?

Koncom októbra 2019 sme zrealizovali v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl verejnú diskusiu.
Témou verejnej diskusie bola školská sociálna práca – Čo je školská sociálna práca? Je v našich školách potrebná? Kto má z nej prospech? Kto ju vykonáva? Ako pripraviť odborníkov pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku?
Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sme spolu s účastníkmi verejnej diskusie hľadali odpovede v Žiline.