Východiská osobnostno-sociálneho rozvoja

Osobnostno-sociálny rozvoj (ďalej v texte aj „OSR“) sa zameriava na rozvoj kľúčových životných
kompetencií. Jeho cieľom je nadobúdanie praktických životných zručností a podpora jedinca pri
hľadaní vlastnej cesty k spokojnému životu a kvalitným medziľudským vzťahom. Špecifikom
osobnostno-sociálneho rozvoja je, že predmetom učenia je samotný jedinec, jeho osobnosť a jeho
vzťahy s ľuďmi.

Rozvoj v osobnostnej, sociálnej, morálnej aj duchovnej oblasti má pomáhať viesť zdravý
a zodpovedný život, poskytovať príležitosť premýšľať o svojich skúsenostiach a vlastnom rozvoji.
Cieľom je rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a schopnosť preberať zodpovednosť za svoje správanie
v rôznych životných situáciách. Jedinec sa učí rozumieť hodnote medziľudských vzťahov a rešpektovať
názory, potreby a práva ostatných.
Osobnostno-sociálny rozvoj tak smeruje k rozvoju
o
  osobnostných, individuálnych predpokladov každého človeka pre život so sebou samým i s druhými ľuďmi v aktuálnom spoločenskom kontexte,
o
  sociálnych (interakčných, vzťahových) zručností pre život s druhými ľuďmi
o
  etických predpokladov pre život v spoločenstve a na tomto svete vôbec.


Oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja
Tematických možností zamerania osobnostno-sociálneho rozvoja je veľmi veľa, preto je dobré
zadefinovať si prioritné ciele a na ne sa zamerať.

Medzi konkrétne ciele osobnostno-sociálneho rozvoja v oblasti osobnostného rozvoja patria:
  Rozvoj schopností poznávania – nácvik zmyslového vnímania, pozornosti a sústredenia; nácvik
  schopnosti zapamätania, riešenia problémov; schopnosť plánovať svoje učenie a používať
  k tomu efektívne postupy.
  Sebapoznávanie a sebaponímanie – ja ako zdroj informácií o sebe; druhí ako zdroj informácií
  o mne; moje telo, moja psychika (temperament, postoje, hodnoty); čo o sebe viem a čo nie; ako
  sa premieta moje ja v mojom správaní; môj vzťah k sebe samému; moje vzťahy k druhým ľuďom;
  zdravé a vyrovnané sebaponímanie.
  Sebaregulácia a sebaorganizácia – cvičenie sebakontroly, sebaovládania, regulácia vlastného
  správania a prežívania, vôle; organizácia vlastného času, plánovanie učenia a samoštúdia;
  stanovovanie osobných cieľov a krokov k ich dosiahnutiu.
  Psychohygiena – schopnosti pre pozitívne naladenie mysle a dobrý vzťah k sebe samému;
  sociálne zručnosti napomáhajúce predchádzať stresu v medziľudských vzťahoch; dobrá
  organizácia času; schopnosti zvládania stresových situácií (rozumové spracovanie problému,
  uvoľnenie/relaxácia, efektívna komunikácia atď.); hľadanie pomoci pri ťažkostiach.
  Kreativita – nácvik rozvoja základných rysov kreativity (pružnosť nápadov, originalita, schopnosť
  vidieť veci inak, citlivosť, schopnosť premieňať nápady v činy), tvorivosť v medziľudských
  vzťahoch.

Medzi konkrétne ciele OSR v oblasti sociálneho rozvoja patria:
  Poznávanie ľudí – vzájomné poznávanie sa v skupine (napr. v školskej triede, v skautskej
  družine); ohľaduplné zaobchádzanie s informáciami o druhých a od druhých, rozvoj pozornosti
  voči odlišnostiam a hľadanie výhod v odlišnostiach; chyby pri poznávaní ľudí.
  Medziľudské vzťahy – starostlivosť o dobré vzťahy; správanie podporujúce dobré vzťahy,
  schopnosť prežívať s druhými situácie blízkosti, dôvery a zdieľania, empatia a pohľad na svet
  očami druhého, rešpektovanie, podpora, pomoc; ľudské práva ako regulatív vzťahov; vzťahy v
  skupine; prejavovanie rešpektu voči opačnému pohlaviu.
  Komunikácia – schopnosť rozlišovať prejavy rešpektujúcej a nerešpektujúcej komunikácie;
  schopnosť kultivovane prejaviť a presadzovať svoje názory, potreby a práva; nácvik empatického
  a aktívneho počúvania; nácvik verbálnej komunikácie (technika reči, výraz reči), nácvik a vedomé
  používanie neverbálnej komunikácie (reč tela, reč predmetov, prostredia, skutkov ai.); nácvik
  vedenia dialógu, jeho pravidiel; komunikácia v rôznych situáciách (komunikačné štýly); obranné
  komunikačné zručnosti proti agresii a manipulácii, schopnosť pútavo prezentovať; schopnosť
  viesť a prispievať do skupinovej diskusie.
  Kooperácia a kompetícia – rozvoj individuálnych zručností pre kooperáciu (sebaregulácia
  v situácii nesúhlasu, odporu a pod., schopnosť odstúpiť od vlastného nápadu, schopnosť
  nadväzovať na druhých a rozvíjať vlastnú líniu ich myšlienky a pod.); rozvoj sociálnych zručností
  pre kooperáciu (jasná a rešpektujúca komunikácia, riešenie konfliktov, podriaďovanie sa,
  vedenie a organizovanie práce skupiny); rozvoj individuálnych a sociálnych zručností pre etické
  zvládanie situácií súťaže, konkurencie.

Medzi konkrétne ciele OSR v oblasti morálneho rozvoja patria: –
  Riešenie problémov a rozhodovacie zručnosti – nácvik kladného postoja k riešeniu problémov
  (prijímanie problémov ako výziev), nácvik efektívnych techník pre riešenie problémov
  a rozhodovanie, problémy pri sebaregulácii, v medziľudských vzťahoch, učebné problémy.
  Hodnoty, postoje, praktická etika – analýza vlastných i cudzích postojov a hodnôt a ich prejavov
  v správaní ľudí; odmietanie prejavov násilia, závislosti; vedenie k zodpovednosti, spoľahlivosti,
  spravodlivosti, rešpektu atď.; uvedomovanie si reálnych problémov, na ktorých riešenie má
  dieťa dosah; pomáhajúce a prosociálne správanie; zručnosti v rozhodovaní v eticky náročných
  situáciách všedného dňa.
Medzi konkrétne ciele OSR v oblasti duchovného rozvoja patria:
  Otváranie duchovnej dimenzie človeka – hľadanie duchovnej podstaty človeka, hľadanie
  odpovedí na otázky o zmysle života, zamýšľanie sa nad svojím poslaním vo svete, zamýšľanie sa
  nad životom a smrťou, transcendentnosťou bytia a i


Cesty osobnostno-sociálnej výchovy

Existujú viaceré cesty, ako môžeme mladým ľuďom jednotlivé témy OSR sprostredkovať:
1. Spôsob, akým bežne s mladými ľuďmi komunikujeme a jednáme.
2. Spôsob, akým využívame pri práci s mladými ľuďmi spontánne neplánované situácie.
3. Začlenením jednotlivých tematických oblastí OSV do vyučovacieho procesu.
  Používanie metód osobnostno-sociálnej výchovy v rámci ktoréhokoľvek predmetu (napr.
  metódy kooperatívneho vyučovania - hranie rolí, brainstorming, reflexia, myšlienková mapa
  a i.).
  Realizácia tematických programov OSR, ktoré sú obsiahnuté v očakávaných výstupoch
  jednotlivých vzdelávacích odborov rámcového vzdelávacieho programu (napr. témy
  sebapoznávania a komunikácie v rámci Náuky o spoločnosti či Výchovy k občianstvu a pod.).
4. Realizácia OSV v samostatných programoch.
  Niektorým témam OSV (napr. sebapoznávanie, komunikácia, riešenie konfliktov a i.) je
  dobré venovať sa v samostatných programoch, ktoré umožňujú kvalitnejšiu a intenzívnejšiu
  prácu. V rámci školy, ale aj mimo nej to môžu byť pravidelné triednické hodiny, samostatný
  predmet OSV, voliteľné semináre a krúžky, koncoročné výlety, špeciálne kurzy pre triedne
  kolektívy zamerané na jednotlivé témy OSV a pod.