OSOBNOSTNO-SOCIÁLNY ROZVOJ

Programy osobnostno-sociálneho rozvoja (ďalej v texte aj „OSR“) sa zameriavajú na rozvoj kľúčových životných kompetencií. Ich cieľom je nadobúdanie praktických životných zručností a podpora jedinca pri hľadaní vlastnej cesty k spokojnému životu a kvalitným medziľudským vzťahom. Špecifikom osobnostno-sociálneho rozvoja je, že predmetom učenia je samotný jedinec, jeho osobnosť a jeho vzťahy s ľuďmi.

Rozvoj v osobnostnej, sociálnej, morálnej aj duchovnej oblasti má pomáhať viesť zdravý a zodpovedný život, poskytovať príležitosť premýšľať o svojich skúsenostiach a vlastnom rozvoji.

Cieľom je rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a schopnosť preberať zodpovednosť za svoje správanie v rôznych životných situáciách. Jedinec sa učí rozumieť hodnote medziľudských vzťahov a rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.

Osobnostno-sociálny rozvoj tak smeruje k rozvoju
 • osobnostných, individuálnych predpokladov každého človeka pre život so sebou samým i s druhými ľuďmi v aktuálnom spoločenskom kontexte;
 • sociálnych (interakčných, vzťahových) zručností pre život s druhými ľuďmi;
 • etických predpokladov pre život v spoločenstve a na tomto svete vôbec.
Cesty osobnostno-sociálnej výchovy
Existujú viaceré cesty, ako môžeme mladým ľuďom jednotlivé témy OSR sprostredkovať:
 1. Spôsob, akým bežne s mladými ľuďmi komunikujeme a jednáme.
 2. Spôsob, akým využívame pri práci s mladými ľuďmi spontánne neplánované situácie.
 3. Začlenením jednotlivých tematických oblastí OSV do vyučovacieho procesu.
  • Používanie metód osobnostno-sociálnej výchovy v rámci ktoréhokoľvek predmetu (napr. metódy kooperatívneho vyučovania - hranie rolí, brainstorming, reflexia, myšlienková mapa a i.).
  • Realizácia tematických programov OSR, ktoré sú obsiahnuté v očakávaných výstupoch jednotlivých vzdelávacích odborov rámcového vzdelávacieho programu (napr. témy sebapoznávania a komunikácie v rámci Náuky o spoločnosti či Výchovy k občianstvu a pod.).
 4. Realizácia OSV v samostatných programoch.
  • Niektorým témam OSV (napr. sebapoznávanie, komunikácia, riešenie konfliktov a i.) je dobré venovať sa v samostatných programoch, ktoré umožňujú kvalitnejšiu a intenzívnejšiu prácu. V rámci školy, ale aj mimo nej to môžu byť pravidelné triednické hodiny, samostatný predmet OSV, voliteľné semináre a krúžky, koncoročné výlety, špeciálne kurzy pre triedne kolektívy zamerané na jednotlivé témy OSV a pod.
Program „BYŤ ČLOVEKOM... to stačí“

Program osobnostno-sociálneho rozvoja „BYŤ ČLOVEKOM... to stačí“ je určený predovšetkým pre mladých ľudí vo veku od 12 do 30 rokov. Svojim zameraním je orientovaný na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností.

Program sa zameriava na sedem základných oblastí osobnostno-sociálneho rozvoja, ktorými sú: Sebapoznávanie, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných cieľov, Medziľudské vzťahy, Partnerský život.

K jednotlivým modulom programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí vytvárame:
 1. Príručku pre účastníkov programu
 2. Zbierku úloh pre účastníkov programu
 3. Metodickú príručku pre lektorov programu
 4. Rôzne ďalšie materiály, podporné pri zavádzaní programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl

Práca s mladými ľuďmi v oblasti osobnostno-sociálneho rozvoja má v dnešnej dobe nesmierny význam, tak pre rozvoj jednotlivých mladých ľudí, ako aj celej našej spoločnosti. Budeme radi, ak Vám naše materiály pomôžu v tomto poslaní.

Vytvorenie predkladaných materiálov je možné vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na http://www.reformuj.sk/

.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.