Realizované projekty občianskeho združenia PERSONA

Učíme sa navzájom (24.10.-31.12.2008, 200 000,-Sk) – projekt zameraný na profesionalizáciu pracovníkov s mládežou a primárnu protidrogovú prevenciu, podporený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, program pre podporu projektov na aktivity s deťmi a mládežou ADAM 2.

Osobnostný rast ako prostriedok prevencie sociálno-patologických javov ohrozujúcich mladých ľudí (1.8.-31.12.2009, 49 100€) – projekt podporený Úradom vlády SR, z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.

Škola života (2.6.-31.12.2009, 14 000€) – projekt zameraný na osobnostno-sociálny rozvoj mladých ľudí podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, z programu finančných dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie kriminality.

Komunitná škola – nástroj obnovy a rozvoja komunít (1.12.2010 – 31.5.2011, 3 500€) – projekt podporený Nadačným fondom Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.

Svet informácií ako prostriedok k sociálnej integrácii (2010/2011) – projekt podporený Nadačným fondom Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.

Systematická podpora inklúzie ľudí so ZP v ich prirodzenom prostredí (1.12.2011 – 30.9.2012, 4 000€) – projekt podporený Nadáciou VÚB.

IPRO pre Ondrejka (2011) – podpora Nadácie SPP.

IPRO pre Aničku (2012) – podpora Nadácie SPP.

Vianoce pre všetkých a Pre úžasnú ženu (2012) – podpora Nadácie Orange.

Osobnostno-sociálna výchova na školách (2012, 500 €) – projekt podporený Nadáciou Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti u obyvateľov hornej Oravy (2012) – projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska.

Inštitucionálny grant (2012/2013, 7 000 €) – podpora od Nadácie SPP z programu OPORA 2012.

Dobrá rada stojí groš (Marec 2013) – projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska.

Mladí fotografi bez hraníc (2013-2014) projekt podporený z program EÚ Mládež v akcii.

Komunitné centrum ŽIRAFA – zapojenie sa do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni ako poskytovateľ sociálnej služby – (od 1.7.2016 – 30.6.2019) – projekt podporený Implementačnou agentúrou MPSVR SR.

Učenie pre život (2019, 1 000 €) – projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.

Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl (od 1.7.2018 – 30.6.2020, 106 261,30 €) – projekt podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom OP Efektívna verejná správa.