Komunitné centrum ŽIRAFA

Od roku 2012 prevádzkujeme na Orave Komunitné centrum ŽIRAFA (so sídlom Medvedzie 138, Tvrdošín), ktoré zameriava svoju činnosť na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom na rodiny s členmi so zdravotným postihnutím.
Prácu s rodinami realizujeme podľa konceptu resiliencie – prístup zameraný na budovanie podporných sociálnych sietí, čím sa rozumie odhaľovanie a posilňovanie potenciálnych oblastí sily a podpory. To, nakoľko bude jedinec/rodina odolný/á voči negatívnym vplyvom, je výsledkom kombinácií podporných a rizikových faktorov, ktoré na nich pôsobia. Preto naša práca zahŕňa nielen pomoc v oblastiach, v ktorých jedinec/rodina zlyháva, ale i podporu v zatiaľ neproblémových oblastiach života.
Pri prevádzke komunitného centra a poskytovaní služieb nám pomáhajú aktívni členovia nášho združenia a v rámci zapojenia sa do národného projektu Podpora zamestnanosti ajnznevýhodnení uchádzači o zamestnanie, ktorých priebežne prijímame na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
Pri vytváraní individuálnych plánov (IP) pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v prirodzenom rodinnom prostredí a pri poskytovaní supervízie rodinám s členmi so ZP spolupracujeme s PhDr. Soňou Holúbkovou a Mgr. Petrou Dočkalovou. Aj vďaka tejto spolupráci môžeme naďalej prinášať kvalitné služby priamo k ich užívateľom.

V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenom koronavírusom (SARS-CoV-2) sa prevádzka komunitného centra riadi Internou smernicou občianskeho združenia PERSONA č. 1/2020 Krízový plán Komunitného centra ŽIRAFA.

Sídlo Komunitného centra ŽIRAFA
Medvedzie 138
027 44 Tvrdošín

Kontaktné údaje:
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Krššáková, +421(0)917 316 612
e-mail: kczirafa@ozpersona.sk

mapa