Konferencia VZDELÁVANIE a INKLÚZIA

Tlačová správa

Vo štvrtok, 24. novembra, sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tvrdošíne (Medvedzie 193, 027 44 Tvrdošín), konala konferencia na tému Vzdelávanie a inklúzia.

Účastníci konferencie sa venovali témam ako Montessori vzdelávací koncept verzus individuálny prístup ku žiakovi, inklúzia a jej východiská, inklúzia žiakov so zdravotným znevýhodnením z pohľadu rodín, riaditeľov a učiteľov, možnosti podpory inkluzívneho prístupu škôl prostredníctvom spolupráce s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre región Orava.

Konferencia bola organizovaná v dvoch blokoch. Prvý blok otvorila pani Mgr. Martina Gymerská z občianskeho združenia PERSONA, s príspevkom o projekte Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl a po nej nasledovala PhDr. Soňa Holúbková z neziskovej organizácie Agentúra podporných služieb, n.o. s príspevkom Inklúzia a jej východiská. Prvý blok uzatvorili pani Mgr. Eva Krššáková z občianskeho združenie PERSONA a Mgr. Viera Kondelová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením s príspevkami na tému Skúsenosti rodín s členom so zdravotným znevýhodnením s inklúziou v rámci slovenského vzdelávacieho systému.

Po krátkej prestávke v druhom bloku vystúpila pani PaedDr. Jana Karšayová, riaditeľka Základnej školy Suchá Hora s témou Skúsenosti s inklúziou z pohľadu vedenia školy a pani Mgr. Zuzana Hajduková, učiteľka ZŠ s MŠ Liesek s príspevkom Trieda s integrovaným žiakom so zdravotným postihnutím. Druhý blok príspevkov uzatvorila pani Mgr. Mária Drndášová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre región Orava, ktorá informovala prítomných účastníkov konferencie o možnostiach podpory inkluzívneho prístupu škôl a predovšetkým o možnostiach podpory konkrétnych pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Súčasťou konferencie bola aj diskusia, do ktorej sa zapojili mnohí účastníci konferencie.

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Inkluzívne vzdelávanie sa opiera o východiskové hodnoty ako rovnosť, dodržiavanie práv, sociálnu spravodlivosť, toleranciu, rešpektovanie rozmanitosti, demokraciu a participáciu. Inkluzívne vzdelávanie vychádza z rešpektu k jedinečnosti každého žiaka, nesnaží sa prispôsobiť žiaka škole, ale prispôsobiť prostredie jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám.

„Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Opiera sa o východiskové hodnoty ako rovnosť, dodržiavanie práv, sociálnu spravodlivosť, toleranciu, rešpektovanie rozmanitosti, demokraciu a participáciu“, približuje Martina Gymerská, predsedníčka občianskeho združenia PERSONA. „Inkluzívne vzdelávanie vychádza z rešpektu k jedinečnosti každého žiaka, nesnaží sa prispôsobiť žiaka škole, ale prispôsobiť prostredie jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám“, dopĺňa Mária Drndášová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov pre región Orava.

Inkluzívne vzdelávanie je odpoveďou na právo osôb so zdravotným postihnutím na rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie v oblasti prístupu a poskytovania vzdelania. Toto právo zaručuje deťom Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (Oznámenie ministerstva zahraničných veci č. 317/2010 Z.z.) a Opčný protokol (oznámenie ministerstva zahraničných veci č. 318/2010 Z.z.). Slovenská republika tento Dohovor ratifikovala dňa 25. júna 2010, čím sa zaviazala „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.“

Realizácia konferencie bola možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Konferenciu organizovalo občianske združenie PERSONA, v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre región Orava a mestom Tvrdošín.

-koniec-

Doplňujúce informácie

Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006. Jeho poslaním je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Orava vzniklo 1.9. 2022 ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti SR a Kurikulárnej reformy. Jeho cieľom je vytváranie regionálnych partnerstiev na podporu implementácie princípov a cieľom nového kurikula základného vzdelávania, poskytovať individuálny i skupinový mentoring.