Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná…

Príspevok cielený pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl z konferencie Vzdelávanie a inklúzia zo dňa 24.11:2022

Predstavte si, že by povinná školská dochádzka nebola povinná. Čo si myslíte, koľko detí by doma prosilo svojich rodičov, aby im zaplatilo školné, lebo im je v škole dobre a chcú tam chodiť. Zmenili by sa podľa Vás požiadavky rodičov na školy, keby vzdelávacie služby škôl boli dobrovoľné a rodičia by ich museli platiť priamo a nie prostredníctvom odvedených daní ako je to dnes?

Je toto lákavá predstava, ktorá do Vašich sŕdc prináša pokoj? Alebo sa Vám takáto predstava vôbec nepáči a ste radi, že máte svoje istoty, zabezpečené vďaka povinnej školskej dochádzke?

Mojim cieľom nie je zasiať do Vás obavy alebo strach, naozaj nemám vedomosť o tom, že by niekto uvažoval nad zrušením povinnej školskej dochádzky, skôr by som sa spolu s Vami chcela zamyslieť nad tým, ako by mohlo byť realizované vzdelávanie našich detí tak, aby napĺňalo ich vývinové potreby a mali z neho radosť. Ako ponúknuť deťom vzdelávanie, ktoré by im pomáhalo budovať si vedomostnú štruktúru, vďaka ktorej budú rozumieť svetu okolo seba, budú rozumieť sebe a svojim vzťahom s druhými ľuďmi a tiež svojej úlohe, ktorú na tomto svete majú.

Ja takého vzdelávanie považujem za kvalitné a veľmi ho prajem mojim deťom, mojim budúcim vnukom a všetkým deťom.

A poznáte to, že s prianiami je potrebné narábať veľmi opatrne, lebo sa nám môžu naplniť? Ja sa však tohto svojho priania nebojím a poviem Vám o ňom ešte viac.

Tak čo by som priala svojim deťom a do budúcna mojim vnukom a všetkým deťom?

Prajem im vzdelávanie, ktoré im umožní:

 • poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť;
 • byť aktívnymi účastníkmi učenia, aby sa mohli učiť vlastným tempom, so zameraním na svoje vývinové potreby v danom období;
 • harmonický rozvoj, aby jednotlivé zložky učebného procesu (kognitívna, pohybová, emocionálna, sociálna, …) boli v rovnováhe;
 • pracovať s takými pomôckami, vďaka ktorým budú aktívni a učivu porozumejú;
 • v aktívnej činnosti poznávať predovšetkým ich silné stránky, z ktorých budú vychádzať pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti;
 • slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť;
 • vytvárať si pozitívny obraz o sebe, o svojej jedinečnosti a tak rozvíjať svoju sebaúctu;

Určite by bolo možné vymenovať ďalšie charakteristiky vzdelávania, ktoré ja osobne považujem za kvalitné a ktoré by som priala všetkým deťom.

Tiež viem, že nie som jediná, ktorá sa nad kvalitou vzdelávania zamýšľa. Myslím si, že každý z Vás, ktorí ste dali účasti na tejto konferencii prioritu a prišli ste, má v srdci túžbu robiť veci najlepšie, ako vie. Preto som rada, že sa môžem s Vami podeliť o moju skúsenosť so vzdelávacím konceptom, ktorý moje požiadavky na kvalitné vzdelávanie spĺňa.

Tento vzdelávací koncept, o ktorom Vám chcem porozprávať, vymyslela žena, talianska lekárka, filozofka, vedkyňa a pedagogička, Maria Montessori.

Výnimočnosť prístupu Marie Montessori ku vzdelávaniu detí je v jeho základných princípoch a tými sú:

 • Rešpekt k vývinovej psychológii
 • Slobodný rozvoj dieťaťa
 • Samostatnosť a zodpovednosť za vlastné učenie
 • Pripravené prostredie
 • Pripravený pedagóg
 • Prístup k hodnoteniu a kontrole
 • Usporiadanie tried do tzv. trojročí a vzájomné vzdelávanie

Rešpekt k vývinovej psychológii

Maria Montessori pozorne sledovala deti, aby zistila, akým spôsobom sa vyvíjajú. Zistila, že deti prechádzajú fázami intelektuálneho záujmu a zvedavosti, keď ich fascinujú a priťahujú určité aspekty okolitého prostredia. Tieto fázy pomenovala senzitívnymi obdobiami, ktoré sú ideálne na učenie sa určitých schopností. Je to zároveň príležitosť podporiť dieťa v danej činnosti, nielen kvôli kognitívnemu rozvoju dieťaťa, ale aj preto, aby bolo šťastné.

Maria Montessori a jej nástupcovia vyvinuli koncept vzdelávania, ktorý rešpektuje vývinové fázy dieťaťa, jeho potreby a dispozície vo vzťahu k mysleniu a učeniu v jednotlivých fázach. A tento koncept vzdelávania je jedinečný aj v tom, že Maria pripojila k teoretickému opisu vývinových fáz praktické námety na tvorbu pripraveného prostredia, v ktorom si deti môžu napĺňať svoje vývinové potreby.

Slobodný rozvoj dieťaťa

Vďaka rešpektu k vývinovej psychológii a z úcty k jedinečnosti každého dieťaťa sa dôraz kladie na slobodný rozvoj dieťaťa, pričom každému dieťaťu je umožnené postupovať vpred svojím vlastným tempom.

Sloboda v Montessori pedagogickom koncepte je sloboda s obmedzeniami v podobe pravidiel, ktoré sú pre dieťa dobré a ktoré dieťa v procese výchovy dobrovoľne prijme, pretože ich pochopí ako prospešné.

Samostatnosť a zodpovednosť za vlastné učenie

„POMÔŽ MI, ABY SOM TO DOKÁZAL SÁM.“ – Táto prosba, s ktorou sa malé dieťa obrátilo na Mariu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Montessori pedagóg vedie deti k samostatnosti a k zodpovednosti za vlastné učenie. Pri tom mu pomáhajú aj premyslené prezentácie a učebné pomôcky. Veľkú časť dňa deti pracujú samostatne, samy si zostavujú individuálny týždenný rozvrh. Úlohou dospelých je urobiť všetko potrebné pre to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti a zručnosti, v praxi to predovšetkým znamená pripravené prostredie a pripravený pedagóg.

Pripravené prostredie

Pripravené prostredie je prispôsobené vývinovým potrebám dieťaťa. Stimuluje prirodzený záujem dieťaťa, umožňuje mu nezávislú činnosť spojenú s objavovaním a tiež dostatok slobodného pohybu. Pripravené prostredie Montessori tried zahŕňa zvyčajne otvorené skrinky s policami, ktoré premysleným usporiadaním členia veľký priestor triedy na menšie oddelenia. V každom oddelení sú v policiach uložené pomôcky z nejakej oblasti. Učiteľ vysvetlí deťom, ako majú pracovať s pomôckami a keď zistí, že mu deti porozumeli, nechá ich pracovať samostatne. Deti sú vedené k tomu, aby pomôcku po ukončení činnosti odniesli na to isté miesto.

Pripravený pedagóg

Úlohou montessori pedagóga je viesť dieťa k samostatnému učeniu. Montessori pedagóg sa stavia skôr do úlohy sprievodcu a koordinátora vzdelávania. To umožňuje individualizáciu výučby – rešpektovanie individuálnych potrieb a napĺňanie potenciálu každého dieťaťa.

Predpokladom pre správnu činnosť montessori pedagóga je osvojenie si určitej formy sebadisciplíny, ktorá sa navonok prejavuje trpezlivosťou a predovšetkým úctou k osobnosti dieťaťa.

Montessori pedagóg svojou činnosťou vytvára vhodné podmienky ku vzdelávaniu z hľadiska priestoru, času, obsahu i štruktúry.

Hodnotenie a kontrola

Ciele Montessori pedagogiky nie sú zlučiteľné s klasifikáciou, preto sa deti v Montessori škole neznámkujú. Pedagóg poskytuje dieťaťu spätnú väzbu a povzbudzuje ho k ďalšej práci. Vnútornou motiváciou je vnútorná potreba dieťaťa rozvíjať sa, záujem spúšťajú príťažlivé pomôcky, možnosť slobodného výberu činnosti, príťažlivý obsah a forma prezentácií pedagóga.

Viaceré pomôcky, s ktorými dieťa pracuje, umožňujú kontrolu správnosti. Zodpovednosť za kontrolu sa posúva z pedagóga na dieťa. Chyba v montessori koncepte nepredstavuje nič zlé, ukazuje dieťaťu, kde sa nachádza vo svojom vývine.

Usporiadanie tried do tzv. trojročí a vzájomné vzdelávanie

Významným prvkom v Montessori pedagogickom koncepte je vekovo zmiešaná trieda, výučba v takzvaných trojročiach, pričom tri ročníky dohromady môžu mať početnú veľkosť jednej bežnej triedy. Rozličný vek detí v skupine podporuje spoluprácu a minimalizuje súťaživosť. Deti si navzájom pomáhajú a ako postupujú do vyšších ročníkov, striedavo si zažívajú role toho, komu je pomáhané, a toho, kto sám pomáha. Pomoc druhým, keď jedno dieťa učí niečo druhé, je zároveň dobrou formou vlastného učenia.

Teraz by som Vám rada predstavila náš projekt s názvom Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl.

Tento projekt sme mohli realizovať vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Keď Maria Montessori začínala svoju prax v oblasti vzdelávania detí, najprv sa zamerala na deti predškolského veku (3 – 6 rokov), potom sa jej práca rozšírila aj na staršie deti (6 – 12 rokov), dospievajúcich (12 – 18 rokov), mladých dospelých (18 – 24 rokov) a aj na deti do troch rokov (0 – 3 roky).

Náš projekt je zameraný na priblíženie Montessori pedagogického konceptu pre deti vo veku deti 6 – 12 rokov.

V tomto období Montessori pedagogika ponúka rozvoj detí v týchto oblastiach:

 • Kozmická výchova
 • Matematika (Geometria a Aritmetika)
 • Jazyk
 • Umenie

My sme sa zamerali na kozmickú výchovu, čo je opäť veľmi špecifický pojem Montessori pedagogiky.

A čo je kozmická výchova?

Medzi predmety zahrnuté pod kozmickú výchovu patrí napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, alebo o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.

V rámci nášho projektu sme vytvorili internetové zázemie pre Montessori metodické a didaktické materiály v oblasti kozmickej výchovy, ktoré sú voľne dostupné na stránke COOLSCHOOL.SK

O svete a o celom vesmíre, ktorého sme súčasťou, ponúka Montessori vzdelávací koncept deťom informácie formou prezentácií, ktoré sú usporiadané do didaktických radov, t. z., že jednotlivé prezentácie na seba nadväzujú.

Prezentácia v Montessori pedagogickom koncepte je cca 10 minútový výklad sprevádzajúceho pedagóga, ktorý je zameraný buď na predvedenie pokusu alebo spôsobu použitia vybraného didaktického materiálu, prípadne oboznámenie s nejakým poznatkom v danej oblasti rôznymi spôsobmi – príbehmi, názornou ukážkou, predstavením obrazovej tabule alebo konkrétneho definičného materiálu a podobne.

Prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy 6 – 12

Jednotlivé prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy sa často nazývajú aj „kľúčmi k poznávaniu sveta“, ktoré sprevádzajúci pedagóg odovzdáva dieťaťu. My ich spolu s Mariou Montessori zároveň považujeme za DAR (angl. present) poznania, ktorý odovzdávame deťom. Jednotlivé prezentácie, zoradené do didaktických radov, pomáhajú deťom systematicky budovať základnú vedomostnú štruktúru o svete, v ktorom žijú.

Ak Vás táto ponuka oslovila, môžete sa dozviedieť viac na https://coolschool.ozpersona.sk/montessori-pedagogika/dar-poznania/prezentacie/

Ďakujem za váš čas a pozornosť.

Martina Gymerská

gymerska@ozpersona.sk