ABECEDA HMOTY

Všetko, čo vo svete poznáme, pozostáva z niečoho, čo nazývame hmota.

Hmota je všetko, čo vidíme okolo nás, dokonca aj to, čo nevidíme. Vzduch okolo nás, voda, ktorú pijeme, naše vlastné telo, hviezdy a planéty – to všetko pozostáva z hmoty.

Približne 400 rokov pred našim letopočtom vyslovil starogrécky filozof Demokritos myšlienku, že existuje malá častica, z ktorej sa skladá absolútne všetko. Bol presvedčený, že objavil najmenšiu časticu, aká existuje, ktorá už ďalej nie je deliteľná. Preto ju pomenoval podľa gréckeho slova atomos – nedeliteľný.

Dnes vieme, že hoci sú atómy priveľmi malé na to, aby ich bolo vidieť voľným okom, pozostávajú z ešte menších častíc: protónov, neutrónov a elektrónov a tie sú zložené z ešte menších častí – kvarkov. Najmenšie doteraz popísané častice sú drobné vibrujúce struny.

Vráťme sa však k atómom. Látku, zloženú z jedného typu atómov, nazývame prvok. V súčasnosti je známych 118 odlišných prvkov, z čoho 90 prvkov sa vyskytuje v prirodzenom stave v prírode a 28 prvkov vzniklo ľudskou činnosťou ako výsledok laboratórnych pokusov.

Tabuľku, v ktorej sú atómy jednotlivých prvkov zoradené, nazývame periodická tabuľka chemických prvkov.

Jednotlivé políčka periodickej tabuľky obsahujú základné informácie o jednotlivých prvkoch a ich atómoch. Medzi tieto základné informácie radíme: názov daného prvku a jeho značka, protónové číslo atómu daného prvku a atómovú hmotnosť daného prvku.

Ľudia, ktorí vyvinuli periodickú tabuľku, ju mohli nazvať aj Periodická tabuľka atómov, ale v tom čase ešte dobre nerozumeli atómom. Keďže pracovali so skutočnými vzorkami prvkov, ako je napríklad meď, ortuť, síra, nazvali ju periodická sústava prvkov.

Na zostavení periodickej tabuľky má zásluhu ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, ktorý v roku 1869 publikoval jej prvú verziu so všetkými, vtedy známymi prvkami.

Súčasná periodická tabuľka zobrazuje všetky známe druhy atómov, z ktorých je zložená všetka hmota vesmíru. Môžeme ju prirovnať k abecede, v ktorej iba 26 písmen v rôznych kombináciách tvorí tisíce slov. Rovnako približne 100 druhov atómov zoradených v periodickej tabuľke tvorí v rôznych kombináciách milióny rozličných látok, z ktorých je zložená všetka hmota vesmíru.

Poďme spolu objavovať krásu vesmíru, od jednotlivých prvkov až po galaxie obrovských rozmerov. Budeme sa tešiť, ak vám pri tom pomôžu nami vytvárané didaktické materiály.

Projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl realizuje občianske združenie PERSONA vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.