Vzdelávanie je nepretržitý proces

Október sa v rámci nášho projektu niesol v duchu vzdelávania. Po dvojročnom období tvorivej práce sme výsledky nášho snaženia prezentovali v rámci informačných seminárov, na ktorých sa zúčastnili učitelia základných škôl z regiónu Horná Orava.

Seminár s názvom Potenciál Montessori pedagogiky pre školy 21. storočia priblížil záujemcom základy Montessori vzdelávacieho konceptu, oboznámil ich o vývinových potrebách detí v jednotlivých vývinových obdobiach a poukázal na to, ako je možné podporiť prirodzený vývin dieťaťa v súvislosti so vzdelávacím procesom. Nosnou témou semináru bolo prezentovanie Montessori vzdelávacieho konceptu v oblasti kozmickej výchovy.

Kým boli Maria a Mario Montessori v Indii (1939 – 1946), vytvorili učebné osnovy pre staršie deti vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré zahŕňajú predmety ako napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Mario Montessori nazval tento učebný plán Kozmická výchova. Integrácia spomenutých oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.

Uvedomením si vzájomnej závislosti všetkých vecí sa vyvinie u detí pocit vďaky. Kozmická výchova poskytuje tiež deťom hlboké pochopenie ich morálnej zodpovednosti za riešenie globálnych problémov, ktoré postihujú ľudstvo a životné prostredie. Kozmická výchova je cestou, ako obnoviť harmóniu a poriadok, a tým umožniť ľudstvu realizovať svoj skutočný potenciál, svoju kozmickú úlohu.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať riaditeľkám zapojených základných škôl z Tvrdošína, Trstenej a Rabče (Základná škola Márie Medveckej, Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Základná škola s materskou školou Rabča), ktoré sprostredkovali možnosť vzdelávania sa v tejto oblasti svojim zamestnancom.

Rovnako sme vďační za nadviazanú spoluprácu s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre región Orava, s ktorým budeme 24. novembra 2022 organizovať v Tvrdošíne konferenciu na tému vzdelávania a inklúzie. Prosím, rezervujte si vo svojom diári tento termín a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami.

Informačné semináre s názvom Potenciál Montessori pedagogiky pre školy 21. storočia organizovalo občianske združenie PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.