MARIA, ĎAKUJEME!

              

Dnes, 31.8.2020, je špeciálny deň. V tento deň oslavujeme 150. výročie narodenia krásneho človeka, ktorým je Maria Montessori . Viete, kto bola táto vzácna žena?

Maria Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá na začiatku 20. storočia vyvinula alternatívny pedagogický smer, ktorý dnes nesie jej meno: Montessori pedagogika.

Víziou Marie Montessori bolo, že ak dokážeme výchovou formovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, vyrastú z nich sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Toto všetko sa snažila Maria premietnuť do svojho prístupu k deťom a učenia.

Montessori pedagogický koncept sa tak skladá z filozofie rozvoja dieťaťa a z konkrétnych praktických postupov – prezentácií, využívajúcich premyslené pomôcky. Je založený na aktivite detí, pričom sprevádzajúci pedagóg ponúka rôzne druhy podnetov a deti si z jeho ponuky vyberajú, čo práve potrebujú. Stávajú sa tak aktívnymi účastníkmi učenia, učia sa vlastným tempom, so zameraním na svoje vlastné vývinové potreby v danom období.

Jednou z oblastí Montessori pedagogického konceptu je aj kozmická výchova. Medzi predmety zahrnuté pod kozmickú výchovu patrí napríklad zemepis, astronómia, geológia, fyzika, chémia, biológia, dejepis či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta. Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta.
Uvedomením si vzájomnej závislosti všetkých vecí sa vyvinie u detí pocit vďaky. Kozmická výchova poskytuje tiež deťom hlboké pochopenie ich morálnej zodpovednosti za riešenie globálnych problémov, ktoré postihujú ľudstvo a životné prostredie. Kozmická výchova je cestou, ako obnoviť harmóniu a poriadok, a tým umožniť ľudstvu realizovať svoj skutočný potenciál, svoju kozmickú úlohu.

Na Slovensko potrebujeme prinášať nové inšpiratívne metódy vzdelávania a práce s deťmi, ktoré kladú dôraz na učenie prostredníctvom riešenia praktických úloh a projektov, pričom dôležité je učivu porozumieť, nie sa ho učiť naspamäť. Potrebujeme vymeniť systém memorovania za vedecký prístup k učeniu a skúmaniu sveta, a tiež vzdelávací systém prispôsobiť potrebám detí a nie naopak. Uvedomujeme si potrebu vychovávať deti v prostredí, ktoré ich rešpektuje také aké sú, vedie ich k zodpovednosti za svoje činy, kde chyby sú príležitosťou k učeniu a nie k trestaniu. Všetko toto ponúka Montessori výchovno-pedagogický koncept.

V tento špeciálny deň vám chceme predstaviť náš projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl, ktorý je zameraný na vytvorenie podmienok pre aplikovanie inovatívnych vyučovacích metód do výchovno-vzdelávacieho procesu slovenských základných škôl, ktoré sú čerpané predovšetkým z pedagogiky Marie Montessori.

Našou snahou je prispievať k rozvoju kvalitného vzdelávacieho systému v SR prostredníctvom šírenia informácií o možnostiach využívania prvkov Montessori pedagogiky a Montessori didaktických pomôcok v praxi bežných základných škôl.

Tento stanovený cieľ naplníme prostredníctvom vytvorenia metodického zázemia pre vzdelávanie detí v oblasti kozmickej výchovy na internetovom portáli http://coolschool.sk/. Súčasťou internetového zázemia budú metodicky spracované Montessori prezentácie, spolu s didaktickým materiálom – Montessori obrazové tabule a časové osi, definičný materiál.

Pozývame vás do vytvárania spoločného portfólia pre vzdelávanie našich detí, aby v duchu Marie Montessori bolo vzdelávanie, pomocou, ktorú musíme poskytnúť životu, aby sa mohol vyvíjať vo svojej veľkosti a sile. Svoje nápady, pripomienky, návrhy… môžete posielať na adresu montessori@ozpersona.sk. Radi uvítame vašu pomoc a podporu, pretože spolu dokážeme viac :).

Projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl realizuje občianske združenie PERSONA vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.