POZNANIE AKO DAR

              

Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia.

Prírodovedná gramotnosť je jedným z cieľov primárneho vzdelávania, ktorého naplnenie má v celoeurópskom meradle veľký význam. Pod prírodovednou gramotnosťou je myslená schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké myšlienky, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie: schopnosť vysvetliť javy vedeckým spôsobom, navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum a interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom. Vo viacerých európskych krajinách je získavaniu týchto kompetencií prispôsobený aj systém vzdelávania žiakov základných škôl.

Na Slovensko potrebujeme prinášať nové inšpiratívne metódy vzdelávania a práce s deťmi, ktoré kladú dôraz na učenie prostredníctvom riešenia praktických úloh a projektov, pričom dôležité je učivu porozumieť, nie sa ho učiť naspamäť. Potrebujeme vymeniť systém memorovania za vedecký prístup k učeniu a skúmaniu sveta, a tiež vzdelávací systém prispôsobiť potrebám detí a nie naopak. Uvedomujeme si potrebu vychovávať deti v prostredí, ktoré ich rešpektuje také aké sú, vedie ich k zodpovednosti za svoje činy, kde chyby sú príležitosťou k učeniu a nie k trestaniu.

Kde by sme sa mohli inšpirovať?

Maria Montessori bola talianska lekárka a pedagogička, ktorá žila v rokoch 1870 až 1952. Vedecky pozorovala spontánne aktivity detí a spôsob, ako sa deti prirodzene učia. Postupne menila profesionálne prostredie (škôlku a školu), ponuku hier a činností, usporiadanie prostredia, prístup pedagógov a komunikáciu tak, aby čo najviac zrkadlili potreby detí. Robila veľa pozorovaní a výskumov a priebežne overovala úspešnosť svojej metódy.

Medzičasom vzniklo po celom svete tisíce škôlok a škôl pracujúcich podľa metódy M. Montessori. Jej koncept ďalej rozvinul jej syn, Mario Montessori. Dodnes je pedagogika Montessori ďalej rozvíjaná a šírená predovšetkým americkou organizáciou AMI (American Montessori Institut) a európskou organizáciou Montessori Europe. V zahraničí je bežnou praxou, že sa prvky Montessori pedagogiky využívajú v praxi bežných škôl, prípadne je tiež možné zvoliť si ako odbor svojho vysokoškolského štúdia na štátnej vysokej škole učiteľstvo v Montessori základnej škole alebo Montessori materskej škole. Na Slovensku takáto možnosť zatiaľ neexistuje.

Montessori pedagogika je rozsiahly a svetovo uznávaný metodický vzdelávací koncept. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu napĺňania prirodzeného potenciálu dieťaťa, ale aj konkrétne praktické postupy práce – prezentácie, využívajúce premyslené pomôcky. Je založený na aktivite detí, ktoré sa stávajú aktívnymi účastníkmi učenia. Umožňuje poznávanie sveta v jeho celistvosti a súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť. Práca s pomôckami, vďaka ktorým je dieťa aktívne a učivu rozumie, prebúdza v dieťati záujem o poznávanie a činnosť (poučky a pravidlá sú objavované dieťaťom v práci s pomôckami).

Našou snahou je prispievať k rozvoju kvalitného vzdelávacieho systému v SR prostredníctvom šírenia informácií o možnostiach využívania prvkov Montessori pedagogiky a Montessori didaktických pomôcok v praxi bežných základných škôl. Preto sme sa rozhodli realizovať projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre aplikovanie inovatívnych vyučovacích metód do výchovno-vzdelávacieho procesu slovenských základných škôl, ktoré sú čerpané predovšetkým z pedagogiky Marie Montessori. Záujemcom ponúkame metodickú podporu pri zavádzaní prvkov Montessori pedagogického konceptu v oblasti geografie, biológie a dejepisu pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov, ktorú Mario Montessori (syn a pokračovateľ Márie Montessori) nazval „Kozmická výchova“. Učebné osnovy kozmickej výchovy zahŕňajú popri geografii, biológii a dejepisu aj ďalšie oblasti ako sú astronómia, geológia, fyzika, chémia, či sociológia. Integrácia týchto oblastí v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, v ktorom žije.

Dieťa postupne prichádza k poznaniu, že všetko vo svete, či už ide o najmenšiu molekulu, či o najväčší organizmus, existuje vo vzájomnom vzťahu. Ak dieťa správne porozumie tejto sieti vzťahov, môže jednoducho prísť na to, že aj ono samotné je súčasťou kompaktného celku sveta. Uvedomením si vzájomnej závislosti všetkých vecí sa vyvinie u detí pocit vďaky. Kozmická výchova poskytuje tiež deťom hlboké pochopenie ich morálnej zodpovednosti za riešenie globálnych problémov, ktoré postihujú ľudstvo a životné prostredie. Kozmická výchova je jednou z ciest, ako obnoviť harmóniu a poriadok a tým umožniť ľudstvu realizovať svoj skutočný potenciál, svoju kozmickú úlohu.

Postupne vytvárame internetové metodické zázemie a didaktické materiály ku kozmickej výchove (predovšetkým oblasť geografie, biológie a dejepisu) pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov. Spracované metodické a didaktické materiály sú záujemcom sprístupnené na nami vytvorenom portáli coolschool.sk. Je v našom záujme, aby sa okruh učiteľov, ktorí budú využívať nami vytvorené metodické a didaktické materiály, postupne zväčšoval. Našou snahou je, aby čoraz viac detí mohlo ťažiť z pozitív Montessori vzdelávacieho konceptu.

Pretože cez vzdelávanie, priateľské k deťom, odovzdávame dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia… Prajeme krásny Deň detí :).

Projekt Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl realizuje občianske združenie PERSONA vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.