Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby navrhuje klásť dôraz na prevenciu a zaradiť sociálneho pracovníka do kategórie odborný zamestnanec v školách a školských zariadeniach

              

S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie škôl a školských zariadení.

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci stratégie rozvoja ľudských zdrojov kladie v oblasti sociálneho fungovania človeka dôraz na prevenciu: „Preventívna starostlivosť stojí štát podstatne menej finančných zdrojov ako nákladná starostlivosť a intervencia pri narušenom sociálnom fungovaní človeka. V súčasnej dobe sa veľmi málo kladie dôraz na prevenciu, podporu včasnej diagnostiky, vyhľadávaciu činnosť a krízovú intervenciu pri zlyhávaní sociálneho fungovania obyvateľov SR a pri podpore ich optimálneho sociálneho fungovania (vrátane krízových situácii ohrozenia obyvateľstva SR vonkajšími vplyvmi prostredia). Zmenu možno dosiahnuť zainteresovaním všetkých relevantných subjektov na pozitívnom výsledku zvýšenia starostlivosti obyvateľov o optimálne sociálne fungovanie. Vďaka preventívnej starostlivosti, systematickej podpore, rýchlej sociálnej pomoci a intervencii v krízovej životnej situácii sa občan neprepadne cez svoju sociálnu sieť do sociálnej, prípadne sociálno-zdravotnej starostlivosti štátu a v prípade krízových situácii ohrozenia obyvateľstva SR vonkajšími vplyvmi prostredia bude chránený život občana SR.“

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby vo svojej stratégii rozvoja ľudských zdrojov navrhla aj zaradenie zamestnania „sociálny pracovník“ do kategórie odborný zamestnanec v školách a školských zariadeniach.

Základom modelu komplexnej starostlivosti je systém podpory človeka počas jeho celého života – od narodenia po starobu, ktorého nevyhnutným predpokladom je efektívna a pružná medzirezortná spolupráca. Je veľkou výzvou Slovenska rozvíjať medzirezortnú spoluprácu, ktorá umožní budovanie multidisciplinárnych tímov odborníkov. Odporúčania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby naznačujú, že sme na správnej ceste.

Sektorovú radu pre zdravotníctvo a sociálne služby zriadila Aliancia sektorových rád podľa § 35b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy.

Činnosť sektorových rád je možná vďaka podpore Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Vytváranie podmienok pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.