Čo robíme

Sídlo občianskeho združenia PERSONA je v Bratislave, svoju činnosť však vyvíjame vo viacerých regiónoch Slovenska. Posledné roky sme sa zamerali vo veľkej miere na región hornej Oravy, odkiaľ pochádzajú dvaja členovia Správnej rady a práve v tomto regióne sme cítili veľkú potrebu odbornej pomoci. Tu sme našli aj viacerých prívržencov a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať pri napĺňaní poslania nášho občianskeho združenia.

Na Orave sme v roku 2012, vďaka mestu Tvrdošín, zriadili Komunitné centrum ŽIRAFA, ktoré svoju činnosť zameriava na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom na rodiny s členmi so zdravotným postihnutím.


Ponúkané služby
Komunitné centrum ŽIRAFA
Na pôde Komunitného centra ŽIRAFA ponúkame pre klientov našu podporu a poradenské služby. Naša podpora zahŕňa sprevádzanie v nepriaznivej životnej situácii a sociálne, ako aj osobnostno-rozvojové poradenstvo. Je možné prispôsobiť čas aj miesto poradenských služieb potrebám jednotlivých klientov.
Bližšie informácie o činnosti Komunitného centra ŽIRAFA nájdete na tejto stránke.

Komunitná sociálna práca
V rámci komunitnej sociálnej práce poskytujeme rodinám a jednotlivcom:
 • odľahčovacie služby priamo v ich domácnostiach, v komunite, ktorej sú súčasťou. Formy pomoci sú rôzne: doučovanie, starostlivosť o deti v oblasti zmysluplného trávenia voľného času, pomoc s nákupmi a pod.
 • podporu pri plánovaní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) u ľudí so zdravotným postihnutím, s cieľom podpory rozvoja ich samostatnosti, nezávislosti a uplatnenia sa v spoločnosti
 • možnosť vzdelávania sa vo viacerých kurzoch na pôde komunitného centra, rôzne zážitkové, tvorivé a rozvojové aktivity.

  Vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie sa v dnešnom globalizovanom svete javí ako správna a efektívna cesta k ďalšiemu vývoju spoločnosti a ponúka nový pohľad na úlohu vzdelávania tak pre jednotlivcov, ako aj celé ľudstvo. V našej súčasnej ponuke máme:
 • Projektový manažment – kurz poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi;
 • rôzne neformálne vzdelávanie, ktoré umožní záujemcom rozvíjať svoj osobnostný potenciál, uplatniť sa na trhu práce, alebo sa sebarealizovať:
  - Základy práce s IKT
  - Nácvik sociálnych zručností
  - Finančná gramotnosť
  - ďalšie.

  Poradenstvo
  Pre záujemcov z radu sociálne orientovaných MVO ponúkame odborné poradenstvo v oblasti založenia mimovládnej organizácie, strategického plánovania, fundraisingu a písania projektových zámerov.

  Individuálne plány rozvoja osobnosti
  Záujemcom o pomoc a podporu pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) ponúkame spoluprácu pri:
 • zisťovaní dôležitých predstáv o súčasnom aj budúcom živote daného človeka, na ktorého sa IPRO vzťahuje;
 • mapovaní potrieb a potrebnej podpory, ktorú človek potrebuje k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia, k osobnému rozvoju a spokojnosti, k bežnému životu;
 • zostavení podpornej skupiny, ktorá bude mať osobný záujem na napĺňaní IPRO daného človeka poskytovaní supervízie pri napĺňaní IPRO.
  Primárnou cieľovou skupinou ponúkanej služby sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením. Pri vytváraní individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v prirodzenom rodinnom prostredí a pri poskytovaní supervízie rodinám s členmi so ZP spolupracujeme s PhDr. Soňou Holúbkovou. Aj vďaka tejto spolupráci môžeme prinášať kvalitné služby priamo k ich užívateľom.

  Prax pre študentov
  Naše občianske združenie ponúka záujemcom z radov študentov humanitných smerov (predovšetkým odboru sociálnej práce) možnosť odbornej praxe v našom združení. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na prax (poslať o sebe pár riadkov, ako aj požiadavky školy na formu a obsah povinnej odbornej praxe) zaslaním e-mailu na adresu: prax @ ozpersona.sk

  Spolupráca s partnerskými organizáciami
  Pri napĺňaní poslania nášho združenia spolupracujeme s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na mladých ľudí, rodiny a ľudí so zdravotným postihnutím, školskú sociálnu prácu a inovatívne prístupy vo vzdelávaní.
  Našou snahou je vytvorenie fungujúcej siete spolupracujúcich odborníkov, prípadne siete spolupracujúcich organizácii s cieľom efektívnejšej a komplexnejšej pomoci našim klientom, ale aj vzájomnej výmeny skúseností. Neváhajte nás preto osloviť s ponukou spolupráce. Radi sa pridáme a podporíme dobrú vec.
 •