Sociálna práca v školstve

    V dnešnej spoločnosti dochádza k viacerým zmenám, ktoré zároveň ovplyvňujú rozvoj a smerovanie sociálnej práce. S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie školy a školských zariadení.
    Sociálna práca veľmi významne prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému. Pri odstraňovaní bariér vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebný komplexný multidisciplinárny prístup pri diagnostike a riešeniu problému žiaka. Problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí, nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod.
    Sociálni pracovníci mobilizujú silné stránky rodiny, školy a komunity, aby prekonali prekážky stojace na ceste vzdelávaniu. Sociálny pracovník napĺňa potrebu žiaka pri regulovaní vzťahov a komunikácie medzi školou, rodinou, komunitou, pôsobí ako jeho advokát, resp. podporovateľ, ktorý žiakovi sprístupňuje informácie, ktorým dieťa nerozumie. Sociálni pracovníci spolu s celým tímom pedagogických a odborných zamestnancov používajú rôzne metódy a formy práce, aby posúdili a pomáhali adresne riešiť problémy svojich klientov. Tým, že sociálni pracovníci pomáhajú riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie žiakov, pomáhajú im rozvinúť ich potenciál a tiež prispievajú k ochrane a presadzovaniu práva na vzdelávanie, ktoré rešpektuje dôstojnosť, hodnotu a kultúru každého jednotlivca.
    Školská sociálna práca je komplexná, špecializovaná oblasť sociálnej práce, ktorá je ovplyvňovaná zmenami v politike vzdelávania, novými poznatkami vo výskume, ako aj vyvíjajúcimi sa metódami a formami praxe, ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby spoločnosti. Pre našu slovenskú spoločnosť je výzvou hĺbkovo preskúmať súčasné problémy žiakov a nastaviť vzdelávací systém tak, aby celostne pokryl potreby žiakov a riešil výzvy meniacej sa spoločnosti.
Zapoj sa a pomôž nám vytvoriť koncepciu školskej sociálnej práce na Slovensku. Môžeš pripomienkovať predkladané dokumenty, zopojiť sa do prieskumu, zúčastniť sa verejných diskusií, prípadne nám môžeš napísať svoju predstavu pomoci.

Spolu dokážeme viac :-)