CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Sociálni pracovníci v školstve sa pri výkone svojej profesie stretávajú s množstvom rôznych sociálnych problémov. Činnosti a metódy práce sociálneho pracovníka v školstve sú preto rozmanité a výkon sociálnej práce v školstve si vyžaduje rozšírené zručnosti a znalostnú vedomostnú bázu školských sociálnych pracovníkov.

Vychádzajúc z výskumov realizovaných v krajinách s etablovanou školskou sociálnou prácou (CONSTABLE, R. 2013. Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context. Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 13, č. 3, s. 89-103), medzi základné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon školskej sociálnej práce patria tieto oblasti:
1. Základy školskej sociálnej práce – vedomosti o základných teoretických východiskách školskej sociálnej práce, poznatky z príbuzných vedných disciplín relevantných a potrebných k výkonu školskej sociálnej práce;
2. Spolupráca – zručnosť spolupracovať s rodinami, školou a komunitou;
3. Posúdenie životnej situácie klienta – zručnosť pozorovať, zbierať informácie a posúdiť silné stránky a potreby žiakov v rámci rodiny, školy a komunity;
4. Intervencie – kompetencia uplatňovať v praxi celú škálu postupov intervencií zacielených na jednotlivcov, skupiny, rodiny, systém školy a komunitu, pričom dôležitou súčasťou kompetencií je aj správna administrácia, vypracovávanie a uchovávanie záznamov o intervenciách, evaluácia a supervízia intervencií;
5. Prevencia – zručnosť rozpoznať potreby preventívneho pôsobenia, ktoré sú špecifické pre danú školu a navrhnúť a uviesť do praxe preventívne opatrenia a služby, ktoré podporia zdravý emočný rast a resilienciu všetkých žiakov, pedagógov, rodičov, ako aj celej komunity, v ktorej žiaci žijú;
6. Profesijný rozvoj – zručnosť sústavne vyhodnocovať efektívnosť svojej práce, cielene a plánovite sa starať o svoj vlastný profesijný rast, zapájanie sa, prípadne realizácia výskumu za účelom lepšieho porozumenia praxi.

Pri vytváraní koncepcie školskej sociálnej práce na Slovensku zvažujeme viaceré možnosti profesijnej prípravy sociálnych pracovníkov pôsobiacich v rezorte školstva. Vzhľadom na zahraničné príklady v tejto oblasti a tiež vzhľadom na slovenskú legislatívu, je potrebné zvážiť nasledujúce možnosti:

  • vysokoškolské vzdelávacie programy zamerané na školskú sociálnu prácu – začlenenie predmetu „Školská sociálna práca“ do vysokoškolských študijných programov, študijný odbor 3.1.14 Sociálna práca;
  • zaradenie školskej sociálnej práce medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkon ktorej bude potrebné splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu;
  • systematické celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve – priebežné rozširovanie odborných vedomostí a zručností;
  • pravidelná supervízia školských sociálnych pracovníkov;
  • začlenenie informácií o školskej sociálnej práci do vysokoškolských vzdelávacích programov pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí na školách pôsobia (pedagógovia, vrátane špeciálnych liečebných a sociálnych pedagógov, psychológovia, logopédi), v rámci relevantného predmetu o službách a možnostiach spolupráce pedagogických a odborných pracovníkov, za účelom riešenia sociálnych problémov detí a žiakov.

Realizácia projektu na podporu etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku s názvom Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl bola možná vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na http://www.reformuj.sk/

.

Projekt realizovalo občianske združenie PERSONA.Neformálnym partnerom bola Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Zapoj sa a pomôž nám vytvoriť koncepciu školskej sociálnej práce na Slovensku. Môžeš pripomienkovať predkladané dokumenty, prípadne nám môžeš napísať svoju predstavu pomoci.

Spolu dokážeme viac :-)