REALIZÁCIA PROJEKTU

Základné informácie
Projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl realizovalo občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu bola Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Názov a sídlo prijímateľa NFP: PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
Miesto realizácie projektu: územie celej SR
Obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2020
Výška poskytnutého NFP: 106 261,30 EUR

Realizované kroky

Koncom júna 2020 sme ukončili projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, v rámci ktorého sme pripravovali podmienky pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku.

Aj vďaka osobnému nasadeniu členov občianskeho združenia PERSONA – realizátora projektu, ako aj členov profesijnej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorá bola neformálnym partnerom projektu, naše aktivity v tejto oblasti pokračujú ďalej.

Na tejto stránke vás budeme o realizovaných krokoch radi informovať.

Zároveň budeme vďační za vaše pripomienky a pomoc pri vytváraní podmienok pre etablovanie služieb školskej sociálnej práce v školách a školských zariadeniach.

Aktivity zrealizované počas projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl:

1. Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály
2. Vytvorené metodické materiály podporujúce zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl
3. Aktivity zrealizované v rámci projektu
 • V máji 2019 sme oslovili pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, a tiež sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobili, alebo v súčasnosti pôsobia v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a v oblasti školskej sociálnej práce s ponukou o zapojenie sa do prieskumu zameraného na zisťovanie súčasného stavu riešenia sociálnych problémov žiakov škôl a potreby etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách a školských zariadeniach.
 • V termíne 7. - 10. 11. 2019 sme vystavovali na knižnom veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika 2019, kde sme záujemcov informovali o prebiehajúcom projekte a jeho výstupoch. V diskusiách nám účastníci výstavy, zainteresovaní v problematike, potvrdzovali dôležitosť preventívnych programov a potrebu podpory pri riešeniach sociálnych problémov detí a žiakov.
 • V termínoch 24.10.2019 a 12.12.2019 sme zrealizovali verejné diskusie na témy súvisiace s etablovaním školskej sociálnej práce na Slovensku a so zavádzaním osobnostno-sociálnej výchovy na školy
 • Zorganizovali sme viacero pracovných stretnutí odborníkov z viacerých oblastí, ktorí majú záujem participovať na vytváraní podkladových materiálov potrebných pre etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku.
 • V termíne 29.6.2020 sme zrealizovali online konferenciu „Učenie pre život“. Venovali sme sa témam, ako pomáhať deťom a ich rodinám prekonávať sociálne problémy, ktoré ovplyvňujú školskú úspešnosť detí; ako pomôcť deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, ktoré v 21. storočí potrebujú a ako môže byť škola priestorom na rozvoj silných stránok dieťaťa a objavovania krásy aj v oblastiach, ktoré ho zatiaľ nezaujali.
  Konferencia bola organizovaná v dvoch blokoch: Prvý blok otvorila pani Ing. Stanislava Dräxlerová s príspevkom o projekte Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl a po nej nasledovala Mgr. Petra Dočkalová s príspevkom Metóda inštrumentálneho obohatenia prof. Rovena Feuersteina v praxi. Prvý blok uzatvorila pani Veronika Sčepánková s príspevkom na tému Potenciál Montessori pedagogiky pre školy 21. storočia.
  Po prestávke v druhom bloku vystúpila pani Mgr. Eva Krššáková s témou Školská sociálna práca vo svete a u nás a Mgr. Martina Gymerská s príspevkom Osobnostno-sociálna výchova na školách.
  Nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí účastníci konferencie.

Realizácia projektu bola možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe
Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.
Ďakujeme :)

Svoje pripomienky, prípadne návrhy na riešenie problematiky poskytovania služieb školskej sociálnej práce, nám prosím zasielajte na coolschool@ozpersona.sk