ŠTANDARDY ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE

Školy a školské zariadenia musia okrem výchovy a vzdelávania riešiť aj sociálne problémy, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces žiakov, ako aj ich celkový osobnostno-sociálny rozvoj. Avšak napriek evidentnej prítomnosti rôznych sociálnych problémov u žiakov škôl, v tíme školských odborných zamestnancov chýba odborník, ktorý by svoju pomoc zameriaval na podporu sociálneho fungovania žiakov a efektívne pôsobenie na úrovni sociálneho prostredia – školy, rodiny a komunity.
Takýmto odborníkom je sociálny pracovník.

Školská sociálna práca je komplexná, špecializovaná oblasť sociálnej práce, ktorá je ovplyvňovaná zmenami v politike vzdelávania, novými poznatkami vo výskume, ako aj vyvíjajúcimi sa metódami a formami praxe, ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby spoločnosti. Pre našu slovenskú spoločnosť je výzvou hĺbkovo preskúmať súčasné problémy žiakov a nastaviť vzdelávací systém tak, aby celostne pokryl potreby žiakov a riešil výzvy meniacej sa spoločnosti.

Občianske združenie PERSONA v spolupráci s neformálnym partnerom Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce má snahu prispieť k etablovaniu školskej sociálnej práce v slovenských podmienkach, za účelom pomoci školám a školským zariadeniam zvládať dopad sociálnych problémov na žiakov, študentov, ich rodiny, ako aj komunity, v ktorých žijú.
Za účelom naplnenia tohto cieľa sme v období júl 2018 - jún 2020 realizovali projekt pod názvom „Podpora etablovania školskej sociálnej práce v školských zariadeniach a zavedenie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl“, v rámci ktorého sme pripravili návrhy základných dokumentov, potrebných k etablovaniu školskej sociálnej práce v slovenských podmienkach.

Súčasťou týchto dokumentov sú aj „Štandardy školskej sociálnej práce v Slovenskej republike“. Štandardy školskej sociálnej práce sú vytvárané tak, aby v širšom zmysle nadefinovali rozsah služieb, ktoré by mali školskí sociálni pracovníci poskytovať, vedenie školy podporovať a žiaci, študenti a ich rodiny mohli očakávať.
Návrh dokumentu vzniká na základe skúseností zo zahraničia, kde praktizujú školskú sociálnu prácu už niekoľko desaťročí. V dokumente sú postupne zapracované pripomienky odborníkov z pracovnej skupiny, ktorá sa spolupodieľa na vytvorení podmienok pre etablovanie profesie školského sociálneho pracovníka a zaradenie sociálnych pracovníkov do kategórie odborných zamestnancov v rámci zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladané Štandardy kvality majú tri časti::
1. Pomenovanie oblasti výkonu školskej sociálnej práce a zadefinovanie štandardu kvality výkonu školskej sociálnej práce v danej oblasti.
2. Ukazovatele naplnenia daného štandardu kvality.
3. Nástroj na sebahodnotenie pre poskytovateľov služieb.
Prvé dve časti môžu organizácie využívať pre plánovanie, implementáciu a vyhodnocovanie svojej činnosti. Posledná časť ponúka nástroj, ktorý môžu organizácie využiť pre sebahodnotenie v oblasti kvality poskytovaných služieb, podľa týchto predkladaných Štandardov kvality.

Štandardy sociálnej práce v školstve ostanú otvoreným dokumentom, ktorý je potrebné pravidelne aktualizovať tak, aby zodpovedal meniacim sa potrebám sociálnych pracovníkov v školstve, klientov, ktorým poskytujú služby, vzdelávacím inštitúciám, ako aj potrebám celej komunity a zároveň odrážal hodnoty profesie sociálneho pracovníka v školstve, súčasnú legislatívu a trendy praxe.

Vytvorenie dokumentu Štandardy školskej sociálnej práce v Slovenskej republike je súčasťou výstupov projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, ktorý realizovalo občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu bola Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu bola možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.Na stiahnutie

Štandardy školskej sociálnej práce v Slovenskej republike Verzia 1.0

Budeme vám vďační za vaše pripomienky a pomoc pri vytváraní koncepcie poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach. Spripomienkovaný dokument, prípadne návrhy na riešenie problematiky poskytovania služieb sociálnej práce v školách a školských zariadeniach nám zasielajte na coolschool@ozpersona.sk