PUBLIKÁCIA „Školská sociálna práca“

V krajinách, kde sú služby školskej sociálnej práce etablovanou súčasťou poskytovaných služieb škôl a školských zariadení, sociálna práca veľmi významne prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému. Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie vedomostí a zručností, sociálni pracovníci poskytujú žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.

Pri odstraňovaní bariér vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebný komplexný multidisciplinárny prístup pri diagnostike problému žiaka. Problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí, nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod. Sprostredkovanie pomoci si vyžaduje koordináciu viacerých intervenujúcich subjektov (triedny učiteľ, rodičia, odborníci, žiak). Sociálny pracovník prostredníctvom prípadových konferencií a koordinácie týchto subjektov dokáže zabezpečiť efektívny komplexný prístup zameraný na pomoc pri ochrane dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.), k dodržiavaniu ktorého je zaviazaný každý.

Sociálni pracovníci v školstve sú veľkým prínosom pri budovaní inkluzívneho prostredia škôl, aby školy mohli začleniť do vzdelávacieho procesu všetkých žiakov bez ohľadu na to, akým výzvam musia čeliť vzhľadom na svoje rozdielne schopnosti, rôznorodé zázemie a širokú škálu problémov. Sociálni pracovníci v školstve tak pomáhajú prekonávať školám bariéry vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov s problémami fyzického aj duševného zdravia, žiakov s problémami v učení, žiakov s problémami v dôsledku zneužívania návykových látok, s tehotnosťou maloletých, žiakov s rodinnými problémami zahŕňajúcimi domáce násilie, rozvod, zneužívanie detí, bezdomovectvo, chorobu v rodine a iné. Rovnako školskí sociálni pracovníci pomáhajú prekonávať problémy ako detská prostitúcia, diskriminácia, šikana, kyberšikana, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy u žiakov, či neprimerané správanie zamestnancov škôl a školských zariadení. V spolupráci s multidisciplinárnym tímom pracovníkov riešia širokú škálu problémov miestnej komunity, ktoré majú negatívny dopad na napredovanie žiakov vo vzdelávaní, ako sú násilie, kriminalita, nedostatok komunitných služieb, extrémizmus, rasizmus, chudoba, problémy spojené s marginalizáciou časti obyvateľstva a pod.
Školskí sociálni pracovníci pôsobia ako sprostredkovatelia a koordinátori odbornej pomoci pri komunikácii s obcou, UPSVaRom, súdom, políciou a ďalšími intervenujúcimi subjektmi. Úlohou školského sociálneho pracovníka ako odborníka prvého kontaktu, je nasmerovať dieťa a rodinu k ďalšej pomoci, ktorú dieťa potrebuje. Táto úloha vyplýva z multidisciplinárnej prípravy sociálneho pracovníka, ktorý je kompetentný vnímať špecifické potreby dieťaťa a rodiny.
Zároveň v tomto zmysle môže školský sociálny pracovník pôsobiť ako styčný bod v rámci sociálnoprávnej ochrany, komunity, ochrany detí pred násilím a podobne.

Školskí sociálni pracovníci mobilizujú silné stránky rodiny, školy a komunity, aby prekonali prekážky stojace na ceste vzdelávaniu. Školský sociálny pracovník napĺňa potrebu žiaka pri regulovaní vzťahov a komunikácie medzi školou, rodinou, komunitou, pôsobí ako jeho advokát, resp. podporovateľ, ktorý žiakovi sprístupňuje informácie, ktorým žiak nerozumie. Školskí sociálni pracovníci spolu s celým tímom pedagogických a odborných zamestnancov používajú rôzne metódy a formy práce, aby posúdili a pomáhali adresne riešiť problémy svojich klientov. Tým, že školskí sociálni pracovníci pomáhajú riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie žiakov, pomáhajú im rozvinúť ich potenciál a tiež prispievajú k ochrane a presadzovaniu práva na vzdelávanie, ktoré rešpektuje dôstojnosť, hodnotu a kultúru každého jednotlivca.

Úlohou škôl je tiež pripraviť žiakov na život v zložitom a rýchlo sa meniacom svete a preto je nevyhnutné nachádzať flexibilné modely vzdelávania. Školy musia okrem pôvodného vzdelávacieho kurikula, naučiť deti kreatívnemu a kritickému mysleniu, riešeniu problémov, sociálnym zručnostiam, komunikačným zručnostiam, či zručnostiam v rozhodovaní. Naplnenie tejto úlohy školy si vyžaduje tímový prístup viacerých profesionálov s rôznymi odbornými znalosťami, aby sa mohlo dosiahnuť rozšírenie vzdelávacích cieľov. Rovnako školskí sociálni pracovníci majú kľúčovú rolu v sprevádzaní žiakov v rozvoji ich intelektuálneho, emocionálneho a sociálneho potenciálu.

Publikácia Školská sociálna práca približuje čitateľom túto komplexnú, špecializovanú oblasť sociálnej práce, jej ciele, metódy a formy práce, jej klientov, ako aj problémy a výzvy, ktoré rieši.

Vytvorenie publikácie Školská sociálna práca je súčasťou výstupov projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, ktorý realizovalo občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu bola Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu bola možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.Na stiahnutie

Publikácia Školská sociálna práca
Verzia publikácie 1.1.