LEGISLATÍVNE NÁVRHY

Napriek výskytu mnohých sociálnych problémov žiakov, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci škôl evidujú, chýba v multidisciplinárnom tíme odborných zamestnancov škôl odborník, ktorý by bol kompetentný riešiť sociálne problémy, realizovať programy sociálnej prevencie a ktorý by zároveň koordinoval multidisciplinárny tím odborníkov s cieľom komplexnej pomoci deťom a žiakom v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje ich školskú úspešnosť a znižuje ich kvalitu života.
Máme za to, že aj pracovníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomujú potrebu riešiť sociálne problémy žiakov, nakoľko definícia pracovnej činnosti odborného zamestnanca v § 6, ods. 2 zákon č. 138/2019 Z. z. obsahuje aj poskytovanie sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace. Rovnako zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní , ktorý upravuje systém výchovného poradenstva a prevencie, uvádza medzi činnosťami poskytovanými v rámci výchovného a psychologického poradenstva (§ 131) aj sociálnu činnosť: poskytovanie sociálneho poradenstva (§ 131, ods. 4, písm. b) a vykonávanie socioterapie (§ 131, ods. 4, písm. c).

Vzhľadom na uvedené, navrhujeme zaradiť medzi odborných zamestnancov v zmysle § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. kategóriu odborného zamestnanca, ktorý by bol kompetentný riešiť sociálne problémy žiakov a realizovať programy sociálnej prevencie. Rovnakú kategóriu odborného zamestnanca navrhujeme zaradiť do § 131, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.. Takýmto odborným zamestnancom je navrhovaný školský sociálny pracovník.
Medzi zákonne vymedzené kompetencie školského sociálneho pracovníka v zmysle § 27 zákona č. 138/2019 Z. z. navrhujeme nasledovné:

  • poskytuje žiakom krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo a podporu zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie;
  • pri sprostredkovaní odbornej pomoci žiakovi vykonáva sieťovanie a koordinuje činnosť medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodičmi, sociálnymi pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, organizáciami v miestnej komunite a ďalšími intervenujúcimi subjektmi;
  • ochraňuje a presadzuje právom chránené záujmy žiaka, najmä právo na vzdelávanie, ktoré rešpektuje dôstojnosť, hodnotu a jedinečnosť každého žiaka a zabezpečuje rovnosť šancí v prístupe ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov, čím podporuje vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho systému;
  • vykonáva prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania žiakov, rozvíja a realizuje preventívne programy zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov a sociálno-patologických javov, ktoré ich ohrozujú;
  • poskytuje sociálne poradenstvo zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom;
  • organizuje výkon supervízie pedagogických a odborných zamestnancov, vykonáva osvetovú činnosť, organizuje celoživotné vzdelávanie a programy zamerané na rozvoj kompetencií a budovanie kapacít s cieľom podpory školskej úspešnosti žiakov a kreovania pozitívnej školskej klímy.
Uvedené ťažiskové úlohy školského sociálneho pracovníka úzko súvisia so súčasným prudkým nárastom rizikového správania detí a žiakov a výskytom sociálno-patologických javov, ktoré ich ohrozujú, ako aj s potrebou vytvárania inkluzívnych vzdelávacích systémov, senzitívnych vo vzťahu k aktuálnym potrebám detí a žiakov. Školská sociálna práca má na pôde školy a školských zariadení svoje nenahraditeľné miesto, a to z hľadiska pomoci deťom a žiakom, ich rodinám, pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj celej komunite, ktorej sú tieto subjekty súčasťou.

Školská sociálna práca môže zohrať na Slovensku dôležitú úlohu pri skvalitňovaní a zefektívňovaní školského systému. Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie vedomostí a zručností, školskí sociálni pracovníci môžu poskytnúť žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie, pomáhať im prekonávať problémy vo vzdelávaní spôsobené sociálnymi problémami, pomáhať pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vykonávať prevenciu a tiež pomáhať deťom v osobnostno-sociálnom rozvoji.

Projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl realizovalo občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu bola Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Realizácia projektu bola možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.