CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

Sociálni pracovníci v školstve sa pri výkone svojej profesie stretávajú s množstvom rôznych sociálnych problémov. Činnosti a metódy práce sociálneho pracovníka v školstve sú preto rozmanité a výkon sociálnej práce v školstve si vyžaduje rozšírené zručnosti a znalostnú vedomostnú bázu školských sociálnych pracovníkov.

Vychádzajúc z výskumov realizovaných v krajinách s etablovanou školskou sociálnou prácou (CONSTABLE, R. 2013. Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context. Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 13, č. 3, s. 89-103), medzi základné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon školskej sociálnej práce patria tieto oblasti:
1. Základy školskej sociálnej práce – vedomosti o základných teoretických východiskách školskej sociálnej práce, poznatky z príbuzných vedných disciplín relevantných a potrebných k výkonu školskej sociálnej práce;
2. Spolupráca – zručnosť spolupracovať s rodinami, školou a komunitou;
3. Posúdenie životnej situácie klienta – zručnosť pozorovať, zbierať informácie a posúdiť silné stránky a potreby žiakov v rámci rodiny, školy a komunity;
4. Intervencie – kompetencia uplatňovať v praxi celú škálu postupov intervencií zacielených na jednotlivcov, skupiny, rodiny, systém školy a komunitu, pričom dôležitou súčasťou kompetencií je aj správna administrácia, vypracovávanie a uchovávanie záznamov o intervenciách, evaluácia a supervízia intervencií;
5. Prevencia – zručnosť rozpoznať potreby preventívneho pôsobenia, ktoré sú špecifické pre danú školu a navrhnúť a uviesť do praxe preventívne opatrenia a služby, ktoré podporia zdravý emočný rast a resilienciu všetkých žiakov, pedagógov, rodičov, ako aj celej komunity, v ktorej žiaci žijú;
6. Profesijný rozvoj – zručnosť sústavne vyhodnocovať efektívnosť svojej práce, cielene a plánovite sa starať o svoj vlastný profesijný rast, zapájanie sa, prípadne realizácia výskumu za účelom lepšieho porozumenia praxi.

Pri vytváraní koncepcie školskej sociálnej práce na Slovensku zvažujeme viaceré možnosti profesijnej prípravy sociálnych pracovníkov pôsobiacich v rezorte školstva. Vzhľadom na zahraničné príklady v tejto oblasti a tiež vzhľadom na slovenskú legislatívu, je potrebné zvážiť nasledujúce možnosti:

  • vysokoškolské vzdelávacie programy zamerané na školskú sociálnu prácu – začlenenie predmetu „Školská sociálna práca“ do vysokoškolských študijných programov, študijný odbor 3.1.14 Sociálna práca;
  • zaradenie školskej sociálnej práce medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkon ktorej bude potrebné splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu;
  • systematické celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve – priebežné rozširovanie odborných vedomostí a zručností;
  • pravidelná supervízia školských sociálnych pracovníkov;
  • začlenenie informácií o školskej sociálnej práci do vysokoškolských vzdelávacích programov pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí na školách pôsobia (pedagógovia, vrátane špeciálnych liečebných a sociálnych pedagógov, psychológovia, logopédi), v rámci relevantného predmetu o službách a možnostiach spolupráce pedagogických a odborných pracovníkov, za účelom riešenia školských sociálnych problémov.

Realizácia projektu na podporu etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku s názvom Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl je možná vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na www.opevs.eu.

Projekt realizuje občianske združenie PERSONA.Neformálnym partnerom je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Zapoj sa a pomôž nám vytvoriť koncepciu školskej sociálnej práce na Slovensku. Môžeš pripomienkovať predkladané dokumenty, zopojiť sa do prieskumu, zúčastniť sa verejných diskusií, prípadne nám môžeš napísať svoju predstavu pomoci.

Spolu dokážeme viac :-)