PRIESKUM

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o spoluprácu pri realizácii prieskumu. Hlavným cieľom prieskumu je zmapovanie sociálnych problémov žiakov, ktoré majú negatívny vplyv na ich školskú úspešnosť a celkový intelektuálny, emocionálny a sociálny rozvoj. Na základe spracovania dostupných informácii o danej téme a na základe výsledkov prieskumu chceme navrhnúť opatrenia a odporúčania za účelom podpory riešenia sociálnych problémov žiakov na školách, podporu programom prevencie vzniku sociálnych problémov a tvorby inkluzívneho prostredia pre všetky deti ohrozené vylúčením z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prieskum je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, a tiež pre sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobili, alebo v súčasnosti pôsobia v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a v oblasti školskej sociálnej práce.

Radi by sme Vás ubezpečili, že vami poskytnuté informácie sú anonymné a považujeme ich za dôverné. Všetky údaje, ktoré by Vás mohli identifikovať budú zmazané a nebudú uverejnené v záverečnej správe z prieskumu, ani inak zverejnené.

Účasť v prieskume je dobrovoľná. Výsledky prieskumu budú spracované do samostatného dokumentu, ktorý bude dostupný na stiahnutie na tejto web stránke. V prípade záujmu môžete na konci dotazníka nechať na seba svoj mailový kontakt, na ktorý Vám záverečnú správu z prieskumu radi pošleme.

Realizácia prieskumu je možná vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Prieskum realizuje občianske združenie PERSONA. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Vieme, že Váš čas je vzácny, preto vám za váš čas a ochotu ďakujeme!Prieskum o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách.

Zbieranie výskumných dát:
apríl - júl 2019
.
Dotazník pre sociálnych pracovníkov

Dotazník pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl