BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul II. Komunikácia


Školiace a metodické materiály

Druhý modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí sa zameriava na pochopenie jednotlivých fáz procesu komunikácie – ako prebieha komunikácia a prečo niekedy komunikácia nevedie k porozumeniu komunikujúcich. Mladí ľudia sa naučia rozlišovať vecnú a vzťahovú komunikáciu a tiež identifikovať prejavy rešpektujúcej a nerešpektujúcej komunikácie. Rovnako sa naučia kultivovane prejavovať a presadzovať svoje názory, potreby a práva, nacvičia si empatické a aktívne počúvanie, vylepšia svoj verbálny prejav, nacvičia si vedomé používanie neverbálnej komunikácie a mnoho ďalších komunikačných zručností.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.