BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul V. Tvorím si svoju budúcnosť


Školiace a metodické materiály

Piaty modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí učí mladých ľudí prebrať zodpovednosť za svoju budúcnosť. Mladí ľudia sa zameriavajú na nachádzanie odpovedí na otázky o svojej budúcnosti: Čo chcem dosiahnuť? Aký chcem byť? Kam sa chcem dostať? Čím chcem naplniť celý svoj život? A následne sú vedení k pochopeniu princípov stanovovania si životných cieľov a výberu stratégie pre dosahovanie svojich cieľov. Zároveň si nacvičujú adekvátne zručnosti pre prekonávanie prekážok, oboznamujú sa so základmi koučingu ako efektívneho spôsobu podpory pri napĺňaní stanovených cieľov a podobne.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

.