BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul I SEBAPOZNÁVANIE alebo KTO SOM?


Školiace a metodické materiály

Prvý modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí dáva mladým ľuďom príležitosť porozumieť dôvodom jedinečnosti každého človeka, pomáha poznávať seba prostredníctvom diagnostiky, sebareflexie a zamýšľania sa nad spätnou väzbou od druhých ľudí. V rámci tohto modulu mladí ľudia identifikujú svoje temperamentové a charakterové vlastnosti, svoje silné a slabé stránky (svoje schopnosti, zručnosti, talent, nadanie), popisujú svoj systém hodnôt, zamýšľajú sa nad svojimi vzormi, učia sa pestovať želané osobné zvyky. Cieľom prvého modulu je budovanie základov zdravej sebadôvery u mladých ľudí, uvedomenie si vlastnej identity a prijímanie seba samých so svojimi prednosťami aj rezervami.

Vytvorenie podkladov pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl podporila EÚ z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.