BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul I SEBAPOZNÁVANIE alebo KTO SOM?


Školiace a metodické materiály

Prvý modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí dáva mladým ľuďom príležitosť porozumieť dôvodom jedinečnosti každého človeka, pomáha poznávať seba prostredníctvom diagnostiky, sebareflexie a zamýšľania sa nad spätnou väzbou od druhých ľudí. V rámci tohto modulu mladí ľudia identifikujú svoje temperamentové a charakterové vlastnosti, svoje silné a slabé stránky (svoje schopnosti, zručnosti, talent, nadanie), popisujú svoj systém hodnôt, zamýšľajú sa nad svojimi vzormi, učia sa pestovať želané osobné zvyky. Cieľom prvého modulu je budovanie základov zdravej sebadôvery u mladých ľudí, uvedomenie si vlastnej identity a prijímanie seba samých so svojimi prednosťami aj rezervami.Na stiahnutie

Príručka pre účastníkov programu_Modul I_SK
Úlohy pre účastníkov programu_Modul I_SK
Metodická príručka pre lektorov__Modul I_SK

Príručka pre účastníkov programu_Modul I_EN
Úlohy pre účastníkov programu_Modul I_EN