DAR POZNANIA

Je našou spoločnou úlohou sprostredkovať vedomosti deťom a tak odovzdávať dar poznania z generácie na generáciu. Ako ľudstvo to robíme už tisícročia. Dnešná doba nám ponúka viaceré možnosti digitalizácie našich poznatkov a ich šírenia exponenciálnou rýchlosťou.
Je dôležité sprostredkovávať deťom kvalitné a aktuálne informácie. Aj preto vás chceme prizvať k spolupráci. Ak zistíte, že niektoré zo spracovaných materiálov potrebujú aktualizáciu, napíšte nám prosím na montessori@coolschool.sk.
Vďaka novým objavom sa naše poznanie vyvíja. A možno budete s nami súhlasiť, že nikto nemá toľko dní života na tomto svete, aby venoval svoj drahocenný čas nepravdivým informáciám.

Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov
Na tejto stránke nájdete kľúče k pochopeniu nášho sveta a celého vesmíru v podobe Montessori didaktických materiálov.
Ich stiahnutím sa zaväzujete dodržiavať Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom použitia spracovaných materiálov, neváhajte nás prosím kontaktovať na adrese montessori@ozpersona.sk
Ďakujeme!


PRÍBEHY

Každá nová oblasť poznania sa v Montessori pedagogickom koncepte otvára prostredníctvom príbehu. Tieto príbehy sú vyjadrením večnej ľudskej túžby pochopiť svet, v ktorom žijeme, ktorý nás obklopuje. Príbehy sú podávané deťom formou, prispôsobenou ich detskému chápaniu. ...


PREZENTÁCIE

Prezentácia v Montessori pedagogickom koncepte je cca 10 minútový výklad sprevádzajúceho pedagóga, ktorý je zameraný buď na predvedenie pokusu alebo spôsobu použitia vybraného didaktického materiálu, prípadne oboznámenie s nejakým poznatkom v danej oblasti rôznymi spôsobmi – príbehmi, názornou ukážkou, predstavením obrazovej tabule alebo konkrétneho definičného materiálu a podobne.


OBRAZOVÉ TABULE

Obrazové tabule sú dosky s prevažne impresionistickými nákresmi, ktoré premosťujú zmyslový vnem s abstrakciou. Svojim prevedením osloviujú predstavivosť detí, pričom prvotným zámerom jednotlivých obrázkov nemusí byť sprostredkovanie faktov. Ich veľkou úlohou je skôr rozprúdiť diskusiu detí na danú tému.


ČASOVÉ OSI

Časové osi sú PVC plachy zavinuté v rolkách, ktoré ponúkajú „panoramatický prehľad“ najdöležitejších udalostí v dejinách. V Montessori pedagogickom koncepte sú časvé osi využívané pri rozprávaní veľkých príbehov, ako aj na samostatné skúmanie danej oblasti.


DEFINIČNÝ MATERIÁL

Definičný materiál je určený na osvojovanie si základných pojmov a získavanie podrobnejších informácií o preberaných témach.
Definičný materiál sa skladá z knižiek a kariet na vykladanie.

„Vzdelávanie je pomoc, ktorú musíme poskytnúť životu, aby sa mohol vyvíjať vo svojej veľkosti a sile.
... a táto pomoc musí byť cieľom nášho vzdelávania: pomoc človeku rozvíjať nie jeho chyby, ale jeho veľkosť.“
.

MARIA MONTESSORI