PRÍBEHY

Každá nová oblasť poznania sa v Montessori pedagogickom koncepte otvára prostredníctvom príbehu. Tieto príbehy sú vyjadrením večnej ľudskej túžby pochopiť svet, v ktorom žijeme, ktorý nás obklopuje. Príbehy sú podávané deťom formou, prispôsobenou ich detskému chápaniu.
Cieľom rozprávania príbehov nie je zaťažiť dieťa vedomosťami, ale vzbudiť v dieťati záujem, ktorý vytvorí základ pre nadobúdanie ďalších vedomostí.
Preto je dôležité podať príbeh tak, aby dieťa zaujal. Príbehy sa nečítajú, neodrapkávajú naspamäť... Príbehy sa (pútavo) rozprávajú.

Veľké Montessori príbehy – predstavujú kľúč k pochopeniu sveta, sú úvodom do oblasti poznania, pričom poskytujú stručný prehľad celej oblasti. V Montessori pedagogickom koncepte je päť veľkých príbehov:

  • Príbeh vesmíru – približuje deťom dobu spred viac ako trinásť miliárd rokov, ktorá je dobou vzniku a ranného vývoja vesmíru, až po dobu vzniku a formovania našej planéty Zem. Rozprávanie príbehu zahŕňa prezentáciu špecifických impresionistických experimentov a obrazových tabúľ.
  • Príbeh príchodu života – nadväzuje na predchádzajúci príbeh a ponúka pohľad na začiatok života, od vzniku prvých živých organizmov, až po vývoj prvých ľudí. Rozprávanie príbehu je sprevádzané ilustrovanou časovou osou života.
  • Príbeh príchodu ľudí – zameriava sa na ľudský pôvod a vývoj človeka. Zahŕňa rozprávanie o prvých ľudských predkoch až po prvé rané civilizácie, so zameraním na rozvoj a napĺňanie základných ľudských potrieb. Rozprávanie príbehu je sprevádzané ilustrovanou časovou osou príchodu človeka na Zem.
  • Príbeh jazyka – predstavuje prvú časť rozprávania o pôvode „nástrojov ľudskej komunikácie“. Tento príbeh zahŕňa prehľad prvej reči, vývoj abecedy a začiatky písania a tiež úvod do čítania.
  • Príbeh matematiky – zameriava sa na históriu počítania, vývoj nášho systému číslic a rozprávanie o geometrii. Nadväzuje na príbeh jazyka a uzatvára popis pôvodných nástrojov ľudskej komunikácie.

Malé Montessori príbehy – jedná sa o krátke príbehy, súvisiace s preberanými témami, ktoré môžu byť o matematických operáciách, o jednotlivých častiach jazyka, o historických udalostiach, alebo o ďalších oblastiach učebných osnov. Tieto príbehy sú často spojené so špecifickými vzdelávacími predmetmi alebo artefaktami.
Patria tu aj príbehy predchádzajúcich generácií, vrátane mytologických príbehov, ľudových povestí, legiend, rozprávok, príbehy o veľkých a známych osobnostiach, osobné príbehy, príbehy rozvíjajúce pozitívne charakterové črty a ďalšie.
Účel týchto príbehov je rozmanitý: inšpirujú, oživujú proces vzdelávania, povzbudzujú predstavivosť, motivujú, vyvažujú učebné osnovy, zapájajú obidve hemisféry mozgu. Používajú sa na predstavenie nových vzdelávacích tém, ako aj na ich zhrnutie.

Príbeh rastlín
Ako rozprávajú kvety„Verím, že zmena výučby je nutná v tom zmysle, že vedomosti je potrebné vstrebávať prostredníctvom predstavivosti a nie memorovaním..“.

MARIA MONTESSORI