PREZENTÁCIE

Prezentácia v Montessori pedagogickom koncepte je cca 10 minútový výklad sprevádzajúceho pedagóga, ktorý je zameraný buď na predvedenie pokusu alebo spôsobu použitia vybraného didaktického materiálu, prípadne oboznámenie s nejakým poznatkom v danej oblasti rôznymi spôsobmi – príbehmi, názornou ukážkou, predstavením obrazovej tabule alebo konkrétneho definičného materiálu a podobne.

Prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy
Jednotlivé prezentácie pre oblasť kozmickej výchovy sa často nazývajú aj „kľúčmi k poznávaniu sveta“, ktoré sprevádzajúci pedagóg odovzdáva dieťaťu. My ich spolu s Mariou Montessori zároveň považujeme za DAR (angl. present) poznania, ktorý odovzdávame deťom. Jednotlivé prezentácie, zoradené do didaktických radov, pomáhajú deťom systematicky budovať základnú vedomostnú štruktúru o svete, v ktorom žijú.
„Budovanie mysle je aktívny proces. To je základná myšlienka.“

MARIA MONTESSORI