OBDOBIE 0 - 3 ROKY

Ako podporiť dieťa v tomto období

...

OBDOBIE 3 - 6 ROKOV

Oblasti Montessori konceptu vzdelávania:

Aktivity praktického života 3 – 6
Dieťa sa učí starostlivosti o vlastnú osobu, svoje telo ale i o okolie a spoločnosť. Obľúbené aktivity v tomto období sú zapínanie, zaväzovanie šnúrok, umývanie rúk, čistenie topánok, umývanie okna, jedenie s lyžičkou a príborom, upratovanie, zametanie, umývanie riadov, prenášanie, presýpanie, triedenie, polievanie kvetín, práca v záhrade, štipcovanie, prestieranie stolu a pod. Dochádza k rozvíjaniu jemnej motoriky a ku koordinácii ruka – oko. Okrem jemnej motoriky je potrebné sústrediť sa aj na hrubú motoriku. Dieťa cvičí kontrolu pohybu napr. rovnovážnymi cvičeniami, chôdzou po elipse, preskakovaním, lezením, plazením a pod. Dieťa sa učí prehlbovať si sociálne vzťahy, učí sa prijať zodpovednosť v skupine, učí sa poprosiť, poďakovať, zdraviť, počúvať, požiadať o pomoc, ponúka sa priestor na cvičenie ticha a koncentrácie.

Zmyslová výchova 3 – 6
Rozvíjaním zmyslov obohacujeme život dieťaťa o podnety, ktoré dávajú základ pre budúce diferencovanie a lepšiu orientáciu vo svete. Čím je naše vnímanie rôznorodejšie, tým pestrejší je obraz našej reality. Cvičeniami podporujeme u dieťaťa nielen vnímanie zraku a sluchu, ale i hmatu, čuchu a chuti. Materiál, ktorý vyvinula Maria Montessori je vždy zameraný len na jednu vlastnosť, ktorá je izolovaná. Pomocou tohto zmyslového materiálu sa dieťa učí pomenovávať, rozlišovať, porovnávať a triediť. Zmyslový materiál rozdeľujeme na materiál na rozlišovanie rozmerov, farieb, tvarov, povrchov, štruktúr, váhy, zvukov a tónov, vôní, chutí, teplôt a schopnosti viesť teplo.

Jazyková výchova 3 – 6
V tejto oblasti sa dieťa rozvíja v reči, využívajú sa materiály k výuke písania a čítania. S písaním a čítaním začína dieťa vo veku okolo 4-6 rokov. Je potrebné vystihnúť senzitívne obdobie, kedy dieťa chce samo písať alebo čítať. Čítanie prebieha genetickou metódou čítania, t.j. čítaním po písmenkách a nie po slabikách. Podľa Marie Montessori používame na písanie písané písmo a na čítanie zasa tlačené písmo.

Matematická výchova 3 – 6
Matematický rozvoj začína už od narodenia. Podľa Marie Montessori je ľudský duch duchom matematickým. Má schopnosť abstrahovať, niečo si predstaviť a argumentovať. Matematický materiál učí rozlišovať seba od ostatného, vnímať dĺžku, šírku a výšku, vnímať dimenzie, porovnávať veľkosti a formy a experimentovať.

Kozmická výchova 3 – 6
Oblasti kozmickej výchovy sú zahrnuté v prvouke, biológii, prírodopise, vlastivede, dejepise a neskôr i rozvoj znalostí vo fyzike a chémii. Súčasťou sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zachádzať so sebou i s okolím. Nie je dôležité, aby sa deti učili všetko, čo existuje. Dôležitejšie je, aby mali priestor a čas na ponorenie sa do jednotlivých oblastí.
„Vlastne pred sebou máme v každom novom štádiu odlišné dieťa, ktoré má iné typické vlastnosti, aké malo v predchádzajúcich rokoch.“.

MARIA MONTESSORI