ZMYSLOVÝ NÁZOV / ODBORNÝ NÁZOV
OBRAZOVÁ TABUĽA
The Needs of Plant / The Tree Absorbs Minerals Through Its Roots
L2. Chemické laboratórium listu / Fotosyntéza
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe Leaf’s Chemical Laboratory / Photosynthesis
L3. Uctievatelia slnka / Rastliny hľadajú slnko
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe Sun’s Worshippers / Plants Seek the Sun
L4. Nápoj slnka / Voda sa z rastliny odparuje pri transpirácii
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe Sun’s Drink / Water Evaporates from the Plant in Transpiration
L5. Listy a korene spolupracujú / Šírka koreňov I.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsLeaves and roots work together / The Width of the Root
L6. Listy a korene spolupracujú / Šírka koreňov II.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsLeaves and roots work together / The Width of the Root
L7. Listy nasmerujú vodu ku koreňom / Postavenie listov na stonke I.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe leaves direct the water to the roots / Position of the leaves on the stem
L8. Listy nasmerujú vodu ku koreňom / Postavenie listov na stonke II.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe leaves direct the water to the roots / Position of the leaves on the stem
L9. Hľadači vody / Strom absorbuje vodu svojimi koreňmi
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe Water Seekers / The Tree Absorbs Water Through Its Roots
L10. Balvan na ceste / Korene prekonávajú každú prekážku
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsBoulder in the Road / Roots Overcome Every Obstacle
The roots anchor the plant firmly in the soil
L12. Korene držia pôdu na svojom mieste / Korene zabraňujú erózii
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsRoots Hold the Soil in Place / The roots prevent erosion
L13. Piestové čerpadlo / Kapilarita: Tekutina v rastline stúpa
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsThe Piston Pump / Capillarity: Liquid Rises in the Plant
L14. Ako sú rastliny podporované / Špecializované druhy stoniek I.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsHow Plants are Supported / Specialized Stems
L15. Ako sú rastliny podporované / Špecializované druhy stoniek II.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsHow Plants are Supported / Specialized Stems
Bee Sucking Nectar / Pollination
Bee Sucking Nectar / Pollination
Position of the pistil in bloom
L18. Choď, moje dieťa / Rozmnožovanie rastlín pomocou semien
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsGo, my child / Reproduction of plants using seeds
L19. Choď, moje dieťa / Rozmnožovanie rastlín pomocou semien II.
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsGo, my child / Reproduction of plants using seeds
L20. Ako semená cestujú / Rozširovanie semien
Použitie tabule: Prezentácia ...


Podmienky sťahovania a používania spracovaných materiálov /
Conditions for downloading and using processed materialsHow Seeds Travel / Seed Dispersal
O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.