Predaj materiálov – TABULE

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR na stiahnutie
T4. Tabule s otázkami ku skúmaniu kultúr
Katalógové číslo: T4S5
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Tabuľa: Intelektuálne a duchovné hľadisko – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Charakter prírody – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Činnosti ľudí – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Vzťahy v rámci jednej kultúry – formát A1, Komatex 3 mm
1 x Tabuľa: Vzťahy voči iným kultúram – formát A1, Komatex 3 mm
Cena: 165 € vrátane dph

Popis didaktického materiálu
Štúdium dejín v Montessori vzdelávacom koncepte, je pohľadom na ľudskú bytosť v danom čase a priestore, ktorá si nachádza vlastné spôsoby ako napĺňať základné ľudské potreby.
Ako ľudské bytosti máme všetci rovnaké potreby. Líšime sa v podmienkach, v akých žijeme a možnostiach, aké nám naše prostredie umožňuje pre ich naplnenie (prírodné podmienky, úroveň poznania – našich vedomostí a skúseností, spoločenské zvyklosti). Štúdium dejín ľudstva sa tak stáva štúdiom spôsobov, aké ľudia pre seba objavili na naplnenie svojich potrieb a spôsobov života a spolunažívania, ktoré si pri tom vytvorili.
Ľudská bytosť nenapĺňa svoje potreby samostatne, ale v spolupráci s inými ľuďmi. Keď sa ľudia stretnú v spoločenstvách, je možných viacero druhov riešení pre uspokojenie základných ľudských potrieb. Niektoré riešenia vyžadujú viac fyzických osôb, niektoré vyžadujú špeciálne nadanie. Iné riešenia môžu realizované iba spoluprácou pri zdieľaní myšlienok, nápadov a vytvorení funkčného plánu. Spolunažívanie zároveň prináša situácie, ktoré je potrebné spoločne riešiť.
Kým si ľudia takto v spolupráci napĺňajú svoje základné ľudské potreby, vytvoria si popri tom návyky, tradície a konkrétne spôsoby života, ktoré sa stanú typickými pre danú skupinu. Tento spôsob spolunažívania, ktorí si ľudia pri napĺňaní svojich potrieb vytvoria, nazývame kultúrou danej skupiny.
Poďme spolu skúmať rozmanitosť prejavov života konkrétnych ľudských spoločenstiev. Budeme sa tešiť, ak vám pri tom pomôžu nami vytvárané didaktické materiály.

Použitie didaktického materiálu:
Prezentácia o skúmaní kultúr
Samostatná práca dieťaťa pri rozširovaní vedomostí v danej oblasti